Digitalisaatio kiertotalouden vauhdittajana

Ilmastonmuutoksen hillitseminen edellyttää nopeita toimia kestäviin toimintamalleihin siirtymiseksi. Kiertotaloutta pidetään yhtenä potentiaalisena ratkaisuna, ja sen toteutumiseksi myös kaupungit ja kunnat, niiden konserniyhtiöt ja muut alueelliset toimijat voivat toimia paitsi mahdollistajina myös aktiivisina edistäjinä. Maankäyttö ja kaavoitus sekä kiertotalousalueiden edistäminen, julkiset hankinnat ja kiertotalousmarkkinoiden edistäminen sekä eri sidosryhmien kiertotalousosaamisen lisääminen ovat eräitä keinoja. Digitalisten ratkaisuiden integroiminen osaksi kiertotalousratkaisuja tuo tehokkuutta ja mahdollistaa tiedon kulun mm. alusta- ja jakamistalouden ratkaisuissa.

”Kiertotalouden toteutuminen vaatii muutoshalukkuutta, laajaa ymmärrystä erilaisten toimintamallien mahdollisuuksista, jatkuvaa kehittämistä ja uudenlaisia digitaalisia ratkaisuja. Digitalisaatio tukee kiertotalouden toteutumista erinomaisesti, sillä se tarjoaa jatkuvasti uusia mahdollisuuksia ja alustoja kestävän kehityksen edistämiseen. Netumin ja yhteistyökumppanimme AFRYn yhdessä läpiviemissä projekteissa on löytynyt monia liiketoimintamahdollisuuksia ja uusia oivalluksia kiertotalouden toteuttamiseen,” Jari Jokinen, Netumin johtava konsultti, kertoo.

Netumin yhteistyö Pohjoismaiden suurimman suunnittelu- ja konsultointiyhtiö AFRYn kanssa on poikinut jo useita menestyksekkäitä kiertotalouteen liittyviä hankkeita. Vuonna 2019 alkaneen yhteistyönsä aikana Netum ja AFRY ovat toteuttaneet muun muassa suuren kansallisen tason selvityksen, jossa kartoitettiin Ympäristöministeriön jäte- ja tuotetietojärjestelmän tarpeet ja toteutusvaihtoehdot sekä selvityksen vihreiden jätteiden raportointikäytännöistä Pohjoismaissa. Parhaillaan on käynnissä kiertotalouspuiston suunnittelutyö, jossa digitaalisen alustan rakentaminen on osa toimeksiantoa.

”Myös pienempien organisaatioiden on tärkeää löytää kiertotalouden kehitystyön tueksi toimija, joka ymmärtää vaikkapa jäte- ja aluekehitysyhtiöiden lähtötilanteen ja pystyy tarjoamaan apua sekä liiketoiminnan että digitalisaation samanaikaisen kehittämisen mahdollistamiseen. Kiertotaloutta edistävien digitaalisten alustojen rakentaminen tarvitsee rinnalleen paljon toimialakohtaista tietoa ja osaamista - esimerkiksi jätteistä ja jätehuollosta sekä siihen liittyvästä lainsäädännöstä. Netumin ja AFRYn yhteistyö mahdollistaa kiertotalouteen ja kierrätykseen liittyvän vahvan osaamisen sekä digitalisaatio- ja tietojärjestelmäosaamisen yhdistämisen,” AFRYn ympäristö- ja kiertotalous-osaston vetäjä Katri Luoma-aho toteaa.

Oikea suunta kiertotalouden digitalisaatiolle löytyy toimintamallien muutoksesta

Jari Jokinen painottaa, että digitalisaation valjastaminen kiertotalouden käyttöön tarkoittaa usein kokonaan uusien toimintatapojen omaksumista. ”Oikein kerätty data mahdollistaa näiden uusien toimintamallien kehittämisen. Tätä taas tuetaan hyvin toimivilla tietojärjestelmillä, jotka takaavat toiminnan arvioinnin sekä tiedon luotettavuuden. Sama data voi eri yhteyksissä muuttaa arvoketjua, kulutusta ja toimintamalleja paljon kestävimmiksi. Sen avulla voidaan mahdollistaa etäseurantaa, ennakoida huoltotarpeita, jakaa tuotteita, parantaa niiden yhteiskäyttöä ja ottaa haltuun isojakin sivu- ja jätevirtoja. Mahdollisuudet ovat lähes loputtomat.”

Katri Luoma-ahon kokemuksen mukaan moni organisaatio saattaa tuskailla järjestelmien lisäksi myös sen kanssa, miten tiedonhallintaan liittyvä kehitystyö sekä alueellinen kehitystyö saataisiin mahdollisimman tehokkaasti integroitua yhteen ja valjastettua kiertotalouden käyttöön.

”Monilla organisaatioilla on omat järjestelmänsä, joiden laajempaa hyödyntämistä kiertotalouden edistämiseksi ei ehkä olla vielä osattu ajatella. Digitalisaatio poistaisi usein turhia välivaiheita ja tehostaisi toimintaa kaikilla osa-alueilla,” Luoma-aho toteaa. ”Esimerkiksi jäteyhtiöiden näkökulmasta materiaalien ohjaamista uusiokäyttöön ja kierrätykseen voitaisiin tehostaa oikeanlaisen järjestelmän avulla. Digitaaliset alustat myös helpottavat uusien kumppanien löytämistä tuotteiden jatkojalostamiseen tai huoltamiseen, sillä ne parantavat kommunikointia ja tiedon jakamista. Vaikka puhumme paljon materiaalivirroista, tiedon liikkuminen eri toimijoiden kesken on yhtä tärkeää kuin materiaalin liikkuminen.”

Kiertotalous luo monia mahdollisuuksia liiketoimintaan

Jari Jokisen mukaan kiertotalouden digitalisaatiossa on mahdollista edetä askel kerrallaan, vaikka lopulliset tavoitteet olisivatkin suuria. Netumin toiminnan ytimessä onkin ajatus siitä, miten jo käytössä olevia järjestelmiä voisi jatkokehittää kiertotalouden tarpeita ajatellen. ”Kun kehitämme AFRYn kanssa organisaatioille jotakin yksittäistä kiertotalouden digitalisaatioon liittyvää osa-aluetta, yritämme aina löytää myös suuremman kontekstin, jotta lopullinen ratkaisu hyödyttää useampia tahoja ja edistää kiertotaloutta monipuolisesti.” Netumin data-analytiikan asiantuntija Jani Henrikssonin mukaan digitalisaation tuomat mahdollisuudet ovat niin moninaiset, että organisaatioiden on mahdollista saada aikaan aitoa säästöä ja uutta liiketoimintaa, kun vaikkapa jätetietoa kerätään ja prosessoidaan oikein. ”Kannattaa ehdottomasti miettiä rohkeasti uusia mahdollisuuksia, joita digitaalisten ratkaisujen avulla voidaan saavuttaa”, Henriksson tiivistää. “Toimintaa voi tehostaa läpi tuotteiden elinkaaren dataa jalostamalla.” Katri Luoma-aho onkin vakuuttunut siitä, että esimerkiksi kuntien jäte- ja aluekehitysyhtiöillä on erinomaiset edellytykset toimia alueillaan kiertotalouden mahdollistajina. ”Yhden ratkaisun kiertotalouden alueelliselle kehittämiselle tuovat kiertotalouspuistot ja erilaiset organisaatioiden rakentamat ekosysteemit. Niiden digitalisaatio tuo mukanaan monia liiketoimintamahdollisuuksia erikokoisille organisaatioille, aina kuntatasolta pienempiin yrityksiin.”

Henrikssonin mukaan oikeanlaisen datan kerääminen on avainasemassa tällaisten ekosysteemien toiminnassa: ”Esimerkiksi erilaisilla sensoreilla ja tarkastuspisteillä voidaan saada entistä laajempi kuva siitä, mitä eri osa-alueilla tapahtuu. Parempi tiedonhallinta taas luo mahdollisuuden kerätä yhteen monenlaista dataa mielekkäällä tavalla. Datan avulla on mahdollista luoda ennustemalleja, jotka auttavat toiminnan ohjaamisessa ja materiaalien elinkaaren ennustamisessa. Dataa analysoimalla voidaan tunnistaa myös erilaisia ilmiöitä, jotka vaikuttavat toiminnan tuottavuuteen ja resurssien optimaaliseen käyttöön.”

Digitalisaatio on avain avoimempaan kommunikaatioon

Digitalisaatio auttaa myös kiertotalouden näkyväksi tekemistä kuluttajien suuntaan.

”Kuluttajat osaavat jo vaatia ekologisia tuotteita ja tuotannon läpinäkyvyyttä. Heille saattaa kuitenkin olla epäselvää, mitä jätteille tapahtuu, kun ne viedään pois. Prosessit ja materiaalien elinkaari on mahdollista tuoda digitaalisten ratkaisujen avulla näkyviksi. Mittaaminen, tiedon keruu ja analysointi ovat vastuullisuuden näkökulmasta erittäin tärkeitä asioita, jotka tulisi ottaa laajemminkin huomioon esimerkiksi kuntien jätehuollossa,” Jani Henriksson toteaa. “Oikeiden asioiden mittaaminen ja näiden mittareiden näkyväksi tuominen helpottaisi myös kuntien ja kaupunkien kiertotalousasteen vertailemista keskenään ja edesauttaisi asioiden yhteistä kehittämistä hiilineutraaliustavoitteiden saavuttamiseksi.”

Katri Luoma-ahon mukaan digitaalisten alustojen kehittäminen kiertotalouden käyttöön helpottaa läpinäkyvyyttä myös kiertotalouden toteutumiseksi tarvittavissa yritysten välisissä yhteistyömalleissa, sillä se tuo uusia mahdollisuuksia avoimempaan kommunikaatioon. Kiertotalous onnistuu vain yhteistyöllä ja yhdessä innovoimalla.

”Kiertotalouden edistäminen on yhteinen asia ja digitalisaatio tuo lukemattomia mahdollisuuksia sen edistämiseen hyvin konkreettisella tasolla. Liiketaloudellisten menestymisen mahdollisuuksien ja innovatiivisten ratkaisujen löytäminen asiakkaidemme käyttöön on kaiken toimintamme ytimessä. Haluamme tarjota konkreettisia ratkaisuja siihen, että kiertotalouden ympärillä käytävästä keskustelusta päästään nopeammin aitoihin, monialaisesti vaikuttaviin toimiin käsiksi.”

 

Lisätietoja:


 

Jari Jokinen
Johtava konsultti
Netum Oy
jari.jokinen@netum.fi

 

Jani Henriksson
Johtaja, Data & Analytiikka
Netum Oy
jani.henriksson@netum.fi

 

Katri Luoma-aho
Osastopäällikkö, Ympäristö ja kiertotalous
AFRY Finland Oy

Netum lyhyesti 

Netum on vahvasti kasvava IT-palvelutalo, jolla on yli 20 vuoden kokemus vaativista IT-hankkeista. Netumin tavoitteena on olla alan luotetuin kumppani ja halutuin työnantaja. Yhtiö palvelee julkishallintoa sekä yritysasiakkaita Legacy to Digi -konseptilla, joka yhdistää käytössä olevat perinteiset tietotekniikkaratkaisut uusimpiin digitaalisiin sovelluksiin. Vuonna 2020 Netum-konsernin liikevaihto kasvoi 17,5 miljoonaan euroon, ja kasvua oli 31 prosenttia edellisvuodesta. Liikevoitto ennen liikearvon poistoja oli 3,0 miljoonaa euroa. Yhtiön palveluksessa oli vuoden 2020 aikana keskimäärin 128 henkilöä. Tällä hetkellä Netumilla on 160 työntekijää Helsingissä, Tampereella, Turussa ja Porissa.

 

AFRY Finland Oy lyhyesti

 AFRY on globaali ja johtava suunnittelu- ja konsultointiyhtiö, joka kehittää tulevaisuuden ratkaisuja lähes 17 000 asiantuntijan voimin yli 50 eri maassa. Suomessa AFRYllä on lähes 2 000 työntekijää 23 paikkakunnalla Hangosta Kittilään. Osaamisalojamme ovat prosessiteollisuus, energia, väyläinfra, vesi ja jätevedet, ympäristö sekä rakennukset.

Ympäristöpalveluissa ja -konsultoinnissa työskentelevillä asiantuntijoillamme on vahva osaaminen niin yksityisen kuin julkisen sektorin kiertotalouskysymyksistä. Kiertotalous on kokonaisvaltainen talousjärjestelmän murros ja edellyttää laaja-alaista osaamista, joten toteutamme kiertotalouspalvelummekin pääsääntöisesti monialaisista asiantuntijoista koottavilla tiimeillä.​

Olemme asiakkaidemme tukena hankkeen koko elinkaaren ajan, alun selvityksistä ja strategisista valinnoista hanke- ja toteutussuunnitteluun sekä käytön ja ylläpidon tukeen.