Tiedonanto­politiikka

Netum Group Oyj

TIEDONANTOPOLITIIKKA

 

1 Tiedottamisen periaatteet ja tavoitteet

Netumin tiedonantopolitiikan tarkoituksena on määritellä tiedottamiseen sekä muuhun ulkoiseen viestintään liittyvät keskeiset periaatteet ja toimintatavat, joita yhtiö noudattaa kommunikoidessaan pääomamarkkinoiden ja median kanssa.

Netum Group Oyj (”Netum”) noudattaa viestinnässään EU:n säädöksiä, Suomen lainsäädäntöä, Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikan sääntöjä ja ohjeita sekä ESMAn (European Securities and Markets Authority) ja Finanssivalvonnan ohjeita.

EU:n Markkinoiden väärinkäyttöasetus (596/2014, ”MAR-asetus”) sääntelee markkinoiden väärinkäyttöä eli sisäpiirikauppoja, sisäpiiritiedon laitonta ilmaisemista, markkinoiden manipulointia ja sisäpiiritiedon julkistamista. Lisäksi se asettaa velvoitteita yrityksen johtohenkilöille ja heidän lähipiiriinsä kuuluville.

Netum noudattaa tiedottamisessaan seuraavia periaatteita:

 • Tiedot julkistetaan mahdollisimman pian.
 • Tiedottaminen on johdonmukaista ja täsmällistä.
 • Tiedottaminen on tasapuolista ja läpinäkyvää.

Tiedonantopolitiikka tarkastetaan määräajoin, ja sitä muutetaan tarvittaessa. Tiedonantopolitiikan noudattamisesta ja tulkinnasta vastaa toimitusjohtaja. Tiedonantopolitiikan hyväksyy Netum Group Oyj:n hallitus.

Netumin tiedottamisen tavoitteena on tukea Netumin osakkeen arvonmuodostumista varmistamalla, että kaikilla markkinoilla toimivilla osapuolilla on samanaikaisesti käytössään yhtenäiset, riittävät ja oikeat tiedot yhtiön rahoitusvälineiden arvoon vaikuttavista tekijöistä.

Tavoitteisiin pyritään välittämällä totuudenmukaista, riittävää ja oleellista tietoa Netumin liiketoiminnasta, tarjoamasta, strategiasta, tavoitteista ja taloudellisesta suorituskyvystä.

 

2 Viestintä pääomamarkkinoiden kanssa

2.1 Netumin julkaisemat tiedotteet

Netumin julkaisemat tiedotteet on jaettu kahteen pääluokkaan: yhtiötiedotteet ja lehdistötiedotteet. Tiedotteen luokka määräytyy tämän tiedonantopolitiikan ja Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikan voimassa olevien tarkempien tiedoteluokkien mukaisesti.

Netum julkistaa yhtiötiedotteella taloudelliset raportit, sisäpiiritiedon ja muut Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikan sääntöjen mukaisesti julkistettavat tiedot.

Lehdistötiedotteella tiedotetaan Netumin liiketoimintaan liittyvistä sijoittajia kiinnostavista asioista, jotka eivät täytä yhtiötiedotteelle määriteltyjä kriteereitä, mutta jotka arvioidaan uutisarvoisiksi tai muuten yhtiön sidosryhmiä kiinnostaviksi.

2.2 Säännöllinen tiedonantovelvollisuus

Säännöllinen tiedonantovelvollisuus koskee yrityksen taloudellisesta asemasta ja tuloksesta säännöllisesti julkistettavia tietoja. Netum julkistaa vuosittain tilinpäätöstiedotteen, tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen sekä puolivuosikatsauksen. Netum julkaisee lisäksi liiketoimintakatsaukset tilikauden kolmelta ja yhdeksältä ensimmäiseltä kuukaudelta.

Taloudelliset raportit laaditaan FAS:n mukaisesti.

Säännellyt tiedot ovat saatavilla Netumin internetsivuilla osoitteessa www.netum.fi/sijoittajille.

Netum julkistaa yhtiötiedotteella ja sijoittajasivuillaan kunkin vuoden loppuun mennessä seuraavan tilikauden päivät, jolloin se aikoo julkistaa taloudelliset raportit ja vuosikertomuksen, sekä varsinaisen yhtiökokouksen ajankohdan.

2.3 Jatkuva tiedonantovelvollisuus

Jatkuva tiedonantovelvollisuus koskee sisäpiiritietoa ja muuta pörssin sääntöjen mukaisesti julkistettavaa tietoa.

2.4 Sisäpiiritiedon julkistaminen

Netum julkaisee sisäpiiritiedon Markkinoiden väärinkäyttöasetuksen (MAR) artiklan 17 mukaisesti ja Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikan sääntöjä noudattaen.

Netum julkaisee yhtiötiedotteella ne sisäpiiritiedot, joilla se arvioi todennäköisesti olevan huomattava vaikutus yhtiön osakkeen hintaan. Netum pyrkii varmistamaan, että kaikilla markkinatoimijoilla on samanaikainen pääsy sitä koskevaan sisäpiiritietoon. Tiedot julkistetaan mahdollisimman pian.

Julkistettavia sisäpiiritietoja ovat esimerkiksi:

 • Merkittävät muutokset yhtiön taloudellisessa asemassa tai yleisissä tulevaisuuden näkymissä
 • Merkittävät uudet tilaukset ja sopimukset
  • Merkittäväksi katsotaan uusi tilaus tai sopimus, jonka arvioitu arvo sopimuskaudella on vähintään 2 miljoonaa euroa, joka muutoin on strategisesti merkittävä tai muuten MAR 17 artiklan mukaisesti tiedotettava
 • Yrityskaupat ja muut yritysjärjestelyt, investoinnit ja divestoinnit
  • Merkittäviksi yrityskaupoiksi katsotaan kaupat, joissa osto- tai myyntikohteen liikevaihto tai käyttökate (EBITDA) vastaa yli 10 %:a Netumin edellisen tilikauden liikevaihdosta tai käyttökatteesta (EBITDA) sekä muut strategisesti merkittävät yrityskaupat ja divestoinnit

MARin mukaisesti Netum voi lykätä sisäpiiritiedon julkistamista, mikäli kaikki seuraavat ehdot täyttyvät:

 • Välitön julkistaminen todennäköisesti vaarantaisi yhtiön oikeutetut edut.
 • Julkistamisen lykkääminen ei todennäköisesti johtaisi yleisöä harhaan.
 • Yhtiö pystyy takaamaan tiedon säilymisen luottamuksellisena.

2.4.1 Muu Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikan sääntöjen mukaisesti julkistettava tieto

Sisäpiiritiedon lisäksi Netum julkistaa yhtiötiedotteella muun muassa seuraavat tiedot:

 • Yhtiökokouskutsut ja yhtiökokousten tekemät päätökset
 • Muutokset hallituksen kokoonpanossa, yrityksen johdossa, hyväksytyssä neuvonantajassa ja tilintarkastajissa
 • Osakepohjaiset kannustinohjelmat
 • Rahoitusvälineiden liikkeeseenlasku
 • Rahoitusvälineen hakeminen kaupankäynnin kohteeksi toiselle markkinapaikalle
 • Omien osakkeiden hankinnat
 • Osakepääoman tai osakkeiden lukumäärän muutokset
 • Johdon liiketoimia koskevat tiedot
 • Netumin ja sen lähipiirin väliset liiketoimet

2.5 Tiedotuskanavat ja kielet

Kaikki olennaiset Netumia koskevat säännellyt tiedot julkistetaan samanaikaisesti Nasdaq Helsingin kautta, keskeisille tiedotusvälineille sekä yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.netum.fi/sijoittajille.

Netumin sijoittajasivusto on yhtiön toimintaa ja taloutta koskevien tietojen julkaisukanava. Sivuston tarkoituksena on välittää oikeaa ja ajantasaista tietoa Netumista liikekumppanina ja sijoituskohteena. Sivuilla julkaistaan yhtiö- ja lehdistötiedotteiden lisäksi myös yhtiön lehdistö- ja sijoittajatilaisuuksien esitykset.

Kaikki Netumin tiedotteet ja taloudelliset katsaukset ovat saatavilla yhtiön verkkosivuilla vähintään viiden vuoden ajan. Yhtiön virallinen raportointikieli on suomi.

2.6 Tapaamiset pääomamarkkinoiden edustajien kanssa

Netumin suhteista pääomamarkkinoiden edustajiin vastaa Netumin toimitusjohtaja. Sijoittaja- ja analyytikkotapaamisiin osallistuvat toimitusjohtaja ja talousjohtaja. Tapaamisissa ei tuoda esille uutta yhtiön arvopapereiden arvoon olennaisesti vaikuttavaa tietoa.

2.7 Hiljainen jakso ja suljettu ikkuna

Ennen liiketoimintakatsausten, puolivuosikatsauksen ja tilinpäätöstiedotteen julkaisemista Netum noudattaa kolmenkymmenen (30) vuorokauden hiljaista jaksoa. Hiljaisen jakson aikana Netumin edustajat eivät tapaa pääomamarkkinoiden tai median edustajia eivätkä kommentoi yhtiön taloudellista tilaa tai yhtiön tai markkinoiden tulevaisuuden näkymiä. Mikäli hiljaisen jakson aikana julkistetaan tietoa jatkuvan tiedonantovelvollisuuden mukaisesti, Netum voi kommentoida kyseistä hiljaisella jaksolla julkistettua tietoa.

MAR-asetus asettaa lisäksi liikkeeseenlaskijan johtotehtävissä toimiville ja heidän lähipiirilleen ennen liiketoimintakatsausten, puolivuosikatsauksen ja vuositilinpäätöksen julkistamista edeltävän 30 vuorokauden pituisen suljetun ikkunan. Suljetun ikkunan aikana kaupankäynti yhtiön rahoitusvälineillä omaan tai kolmannen osapuolen lukuun suoraan tai välillisesti on kiellettyä.

2.8 Taloudellinen ohjeistus ja tulosvaroitus

Netumin hallitus päättää taloudellisen ohjeistuksen antamisesta ja hyväksyy julkistettavat näkymät. Netumin tulevaisuuden näkymiä koskevat lausumat julkistetaan tilinpäätöstiedotteen ja puolivuosikatsauksen yhteydessä. Kuluvan vuoden näkymistä tiedotetaan viimeistään tilinpäätöstiedotteen yhteydessä.

Mikäli Netumin näkemys tuloksen kehityksestä kuluvana vuonna on muuttunut, ja tulos todennäköisesti poikkeaa olennaisesti siitä, mitä voidaan kohtuudella odottaa yhtiön aiemmin julkistamien taloudellisten tietojen perusteella, yhtiö julkistaa mahdollisimman pian yhtiötiedotteella negatiivisen tai positiivisen tulosvaroituksen.

Tulosvaroituksen tarpeen arvioi ja päättää Netumin toimitusjohtaja yhdessä hallituksen puheenjohtajan kanssa. Tulosvaroitus on sisäpiiritietoa, joka julkistetaan yhtiötiedotteella mahdollisimman pian, eikä sen julkistamista voi lykätä.

2.9 Huhut, tietovuodot ja markkina-arviot

Netum ei pääsääntöisesti kommentoi mahdollisia julkisuudessa esiintyviä huhuja, osakekurssin kehitystä tai analyytikoiden ennusteita.

Mikäli sisäpiiritietoa, jonka julkistamista Netum on lykännyt MARin mukaisesti, on vuotanut ennen julkistamista tai jos sisäpiiritietojen luottamuksellisuutta ei voida enää taata, yhtiö julkistaa tiedot mahdollisimman pian.

Tilanteissa, joissa huhu liittyy nimenomaisesti sisäpiiritietoon, jonka julkistamista on lykätty, sisäpiiritieto julkistetaan mahdollisimman pian, kun huhu on riittävän tarkka osoittamaan, että sisäpiiritiedon luottamuksellisuutta ei voida enää taata.

Netum ei koskaan kommentoi osakkeen arvostusta tai osakekurssin kehitystä. Yhtiö ei kommentoi pääomamarkkinoiden edustajien arvioita tai ennusteita eikä ole niistä millään tavalla vastuussa. Pääomamarkkinoiden arvioita tai ennusteita ei pidetä perustana tulosvaroituksen antamiselle.

Netum voi pyydettäessä tarkastaa analyytikon laatiman analyysin tai raportin tietojen oikeellisuuden julkisesti saatavilla olevien tietojen osalta.

3 Viestinnän organisointi ja vastuut

Netumin sijoittajaviestinnästä vastaa Netumin toimitusjohtaja. Toimitusjohtaja ja hallitus vastaavat yhteistyössä siitä, että Netumin viestintä täyttää kaikilta osiltaan ne vaatimukset, joita arvopaperimarkkinalaki, muu lainsäädäntö, Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikan säännöt sekä Finanssivalvonnan määräykset ja ohjeet edellyttävät.

Yhtiön hallitus vastaa yhdessä toimitusjohtajan kanssa taloudellisten raporttien julkistamisesta sekä mahdollisten tulevaisuuden näkymien muutoksia koskevien ja muiden lain edellyttämien yhtiötiedotteiden julkistamisesta.

Netumin puolesta lausuntoja antaa toimitusjohtaja. Ainostaan toimitusjohtajalla on oikeus antaa yhtiön nimissä lausuntoja yhtiön strategiaa, tulosta, taloudellisia tavoitteita ja niiden kehitystä sekä yritysjärjestelyitä koskevissa asioissa.

Erityistapauksissa lausuntoja voi antaa hallituksen puheenjohtaja sekä tapauskohtaisesti erikseen määritetyssä asiassa toimitusjohtajan tai hallituksen erikseen valtuuttama henkilö.

Kriisitilanteissa noudatetaan erillistä kriisiviestintää koskevaa toimintaohjetta, joka kattaa viestintävastuut, tilanteen arvioinnin, sisäisen tiedottamisen, ulkoisen tiedottamisen sekä tilanteen päättymisen jälkeisen analyysin.

Netumilla on Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikan sääntöjen mukainen hyväksytty neuvonantaja, joka ohjaa, tukee ja pitää yhtiön ajan tasalla Nasdaq First North Growth Market Finland -sääntöjen sille asettamista velvoitteista sekä valvoo, että yhtiö noudattaa sääntöjä.

4 Sisäpiiritiedon hallinta

Netum noudattaa sisäpiiritiedon hallinnassa kulloinkin soveltuvaa sääntelyä, kuten MAR-asetusta, Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikan sääntöjä, Finanssivalvonnan sääntöjä ja ohjeita sekä Helsingin pörssin julkaisemaa sisäpiiriohjetta pörssiyhtiöille. Yhtiön sisäpiiritiedon hallintaa on kuvattu yhtiön sisäpiiriohjeistuksessa ja yhtiön sijoittajasivuilla osoitteessa www.netum.fi/sijoittajille.

 

Pvm                Hyväksytty

21.04.2021    Hyväksytty hallituksen kokouksessa
1.11.2023       Hyväksytty hallituksen kokouksessa