Hallinnointi

Netum on suomalainen osakeyhtiö. Yhtiön hallinto on jaettu osakeyhtiölain ja Netumin yhtiöjärjestyksen mukaisesti yhtiökokouksen, hallituksen ja toimitusjohtajan kesken.

Netumin ylin hallintoelin on yhtiökokous. Yhtiökokous päättää osakeyhtiölain mukaan sille kuuluvista asioista.

Netumin hallituksella on yleinen vastuu yhtiön hallinnosta ja yhtiön toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Hallitus ohjaa ja valvoo Netumin toimivaa johtoa, nimittää ja erottaa toimitusjohtajan sekä hyväksyy merkittävät yhtiön strategiaa, investointeja, organisaatiota, johdon palkitsemisjärjestelmää ja rahoitusta koskevat päätökset

Toimitusjohtaja vastaa Netumin strategian toteuttamisesta ja operatiivisten asioiden hoitamisesta hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti.

Lisäksi Netumin toimintaa säännellään yhtiöjärjestyksessä ja hallituksen työjärjestyksessä.

Netumin päätöksenteossa ja hallinnossa noudatetaan osakeyhtiölakia, arvopaperimarkkinalainsäädäntöä, Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikan sääntöjä, yhtiön yhtiöjärjestystä sekä muita yhtiöön soveltuvia säännöksiä.

Netum ei noudata Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n julkaisemaa hallinnointikoodia, koska yhtiön arvion mukaan se ei ole yhtiön kokoon ja liiketoiminnan laajuuteen nähden perusteltua.