Sisäpiiri­hallinto

Netum noudattaa sisäpiiritiedon hallinnassa markkinoiden väärinkäyttöasetusta ((EU) N:o 596/2014, MAR) ja sen nojalla annettuja 2-tason säädösten, arvopaperimarkkinalain ja rikoslain säännöksiä sekä Finanssivalvonnan, ESMAn (European Securities and Markets Authority) ja Nasdaq Helsinki Oy:n (Helsingin Pörssi) sääntöjä ja ohjeita, kuten Helsingin Pörssin sisäpiiriohjetta pörssiyhtiöille.

Netumin sisäpiiriohje sisältää Netum Group Oyj:n toimintaohjeet ja menettelytavat, jotka täydentävät näitä säädöksiä. Yhtiön johtohenkilöt ja koko muu henkilöstö ovat henkilökohtaisesti velvollisia huolehtimaan siitä, että he noudattavat yhtiön sisäpiiriohjeen sääntöjä. Sisäpiiriohje on annettu tiedoksi yhtiön johtohenkilöille ja muille henkilöille, joita asia koskee. Sisäpiiriohje on koko henkilöstön saatavilla yhtiön intranetissä. Yhtiössä laaditaan ja pidetään ajan tasalla myös hankekohtaista ei-julkista sisäpiiriluetteloa.

Netumin johtohenkilöiden tulee ajoittaa kaupankäyntinsä yhtiön rahoitusvälineillä siten, ettei se heikennä arvopaperimarkkinoiden yleistä luottamusta. Yhtiö suosittelee, että johtohenkilöt tekisivät Netumin rahoitusvälineisiin pitkäaikaisia sijoituksia ja ajoittaisivat kaupankäynnin ajanjaksoihin, jolloin markkinoilla on mahdollisimman täydellinen tieto yhtiön rahoitusvälineiden arvoon vaikuttavista seikoista. Lisätietoja yhtiön noudattamasta 30 päivän pituisesta suljetusta ajanjaksosta löytyy Netum Group Oyj:n tiedonantopolitiikasta.

Puolivuosikatsauksen ja tilinpäätöksen julkistamisajankohdat ilmoitetaan vuosittain yhtiötiedotteena ja yhtiön nettisivuilla.