Toimitusjohtajalta

Toimitusjohtaja Matti Mujunen puolivuosikatsauksen 2023 yhteydessä:

"Netumin liiketoiminta kehittyi alkuvuonna hyvin, vaikkakin kannattavuutemme oli tavoitteitamme alemmalla tasolla. Kasvustrategiamme toteutus eteni vankasti usealla rintamalla erityisesti yritysjärjestelyjen, tehokkaan rekrytoinnin sekä myynnin kehittämisen tukemana.

Vuoden 2023 ensimmäisellä puoliskolla liikevaihtomme kasvoi noin 11 prosenttia vertailukaudesta ja oli 17,1 miljoonaa euroa. Vertailukaudella päättyi alihankintapainotteinen valtion puitesopimus, mikä nosti vertailukauden liikevaihtoa merkittävästi. EBITA oli 5,7 prosenttia ja vertailukelpoinen EBITA 7,1 prosenttia liikevaihdosta. Kannattavuuteemme vaikuttivat tekemämme kasvupanostukset rekrytointiin ja myyntiorganisaation vahvistamiseen, tavoiteltua alhaisemmat laskutusasteet joillakin palvelualueilla ja kohonneet palkkakustannukset.

Tammikuussa vahvistimme koulutussektorin tuote- ja palvelutarjontaamme ja laajensimme toimi-pisteverkostoamme Kuopion talousalueelle ostamalla Studyo Oy:n. Katsauskauden jälkeen heinäkuussa ilmoitimme 110 henkilöä työllistävän Buutti Oy:n yrityskaupasta, jonka myötä toimintamme laajenee Oulun alueelle. Buutti tuo meille tavoitteidemme mukaista lisäkasvua erityisesti yritysasiakkaista ja laajentaa palvelutarjoomaamme muun muassa sulautettujen järjestelmien kehitykseen ja koulutuspalveluihin. 1. heinäkuuta siirsimme Netum DUX -liiketoiminnan Optimo Systems Oy:lle, josta tuli Netum Oy:n osakkuusyhtiö.

Rekrytointityömme jatkui alkuvuonna vahvana, ja kesäkuun lopussa meitä oli jo 323. Studyon yritysoston myötä saimme 14 uutta netumilaista, ja kokonaisuudessaan henkilöstömäärämme kasvoi alkuvuoden aikana 47:llä. Jatkoimme työskentelyä hyvin toimivaksi todetussa hybridimallissa ja pyrimme myös tukemaan toimistolla työskentelyä esimerkiksi järjestämällä yhteisiä tapahtumia.

Olemme panostaneet alkuvuonna erityisesti myös myyntiorganisaatiomme kasvun, uusasiakashankinnan ja asiakaspalvelun tehostamiseen. Saimme tiimiimme useita kokeneita myynnin ammattilaisia, nimitimme uuden myyntijohtajan ja organisoimme asiakkuuksien hallinnan toimialatiimeihin. Asiakkaidemme korkean luottamuksen ja tyytyväisyyden säilyttäminen on yksi strategiamme kulmakivistä. Mittaammekin asiakastyytyväisyyttä jatkuvasti, ja kesäkuun lopussa NPS-lukumme oli 64.

Myös vuoden 2022 lopulla uudelleen organisoimamme kumppanuustoiminta on alkuvuoden aikana kehittynyt lupaavasti. Olemme kehittäneet ja laajentaneet suurten teknologiakumppanuuksien kumppanuusohjelmiin osallistumista. Lisäksi toteutimme kansainvälisen teknologiakumppanin kanssa erityisen osaamisen kiihdytysohjelman ja hankimme merkittävän määrän uusia kotimaisia alihankkijoita ja nearshore-kumppanuuksia. Näin voimme tarjota entistä monipuolisempaa osaamista asiakashankkeisiin. Konsernin kumppanuustoiminnan kehittämistä varten kehitettiin kumppanuusmalli, jonka käyttöönotto on suunnitteilla vuoden 2023 aikana.

Muuttuvassa maailmassa myös meidän on muututtava, jotta voimme ponnistaa yhä merkittävämmäksi toimijaksi digikentällä. Olemmekin panostaneet vahvasti markkinoinnin kehittämiseen kasvattamalla näkyvyyttä, parantamalla prosesseja ja työkaluja sekä rakentamalla brändiä viisaana muutoksen tekijänä.

Vuoden ensimmäisen puoliskon aikana solmimiimme uusiin merkittäviin sopimuksiin kuuluvat esimerkiksi sopimus Peppi-järjestelmän sovelluskehityksestä Metropolia-ammattikorkeakoululle, pilvipohjaisesta tietovarastoratkaisusta Vaasan yliopistolle, johdon konsultointipalveluista VTT:lle sekä TKI-ekosysteemin asiantuntijapalveluista Keski-Uudenmaan hyvinvointialueelle. Lisäksi solmimme useita uusia kyberturvallisuuspalvelusopimuksia muun muassa Valtiokonttorin, Opetus- ja kulttuuriministeriön ja Tieteen tietotekniikan keskus CSC:n kanssa.

Olemme mukana merkittävissä kansallisissa tietotekniikkahankkeissa, joista tärkeimpiin kuuluvat EURA 2021 ja TE-Digi. EURA 2021:ssa on julkisuudessakin olleiden tietojen mukaan ollut aikatauluhaasteita. Nämä haasteet on saatu selätettyä hyvässä yhteistyössä asiakkaamme kanssa, ja hanke etenee hallitusti. TE-palveluiden suuren järjestelmäuudistuksen ensimmäisessä käyttöönotossa maaliskuun alussa työttömyysturvaan liittyvät toiminnallisuudet siirrettiin tuotantoon. Saimme toteutettua tämän erittäin monimutkaisen ja haastavan käyttöönoton onnistuneesti yhdessä asiakkaamme kanssa. TE-Digin kehitys jatkuu vahvasti. Tämän ja ensi vuoden aikana toteutetaan useita lisäkäyttöönottoja, joiden myötä nykyinen asiakastietojärjestelmä korvataan kokonaan uudella ja mahdollistetaan TE-palvelujen siirtyminen kunnille vuoden 2025 alusta alkaen.

Liiketoiminnan vastuullisuus on meille netumilaisille erittäin tärkeää, ja vastuullisuustyömme tukee kasvustrategiaamme. Huipputyöyhteisö ja työntekijäkokemus ovat olennainen osa tavoitteitamme ja jatkuva kehitystyön kohde. Hyvästä työntekijäkokemuksesta kertovat hyvällä tasolla oleva työntekijöiden suositteluindeksi eNPS ja sijoituksemme kymmenennelle sijalle keskisuurten yritysten sarjassa Suomen Parhaat Työpaikat 2023 -listalla. Lisäksi olemme tehneet paljon työtä työntekijöidemme sitouttamisessa esimerkiksi koulutusmahdollisuuksilla. Henkilöstöhallinnon ja työntekijöiden sitouttamisen hyvistä tuloksista todistaa myös pieni henkilöstön lähtövaihtuvuus.

Kehitimme myös ympäristövastuullisuuttamme määrätietoisesti. Kesäkuussa 2023 saimme Green Office -sertifikaatin jo kolmannelle toimipisteellemme, Helsingin toimistolle, ja jatkamme muiden toimipaikkojen sertifiointia edelleen. Lisäksi tarjoamme henkilöstöllemme Vihreä toimija -verkkokoulutusta, jonka avulla voimme varmistaa, että kaikki netumilaiset osaavat tehdä oikeita, vastuullisia ja kestäviä valintoja niin asiakas- kuin sisäisissäkin projekteissa. Olemme myös aloittaneet konsernin hiilijalanjälkilaskennan, joka osaltaan luo perustaa tulevalle EU-direktiivin mukaiselle kestävyysraportoinnille.

IT-palvelumarkkinan näkymät loppuvuodelle 2023 ovat osittain heikentyneet alkuvuoden aikana. Erityisesti yrityssektorilla on maailmantalouden ja -politiikan haasteista johtuvaa epävarmuutta. Julkisella sektorilla kysyntä jatkuu vahvana, mutta hintakilpailu on kiristynyt. Markkinatilanteesta huolimatta Netumin liiketoiminnan arvioidaan kehittyvän myönteisesti julkishallinnon asiakkaiden vahvan tilauskannan, paranevien laskutusasteiden, rekrytointitarpeen vähenemisen ja Netum DUX -liiketoiminnan siirron myötä, ja vuoden 2023 ohjeistuksemme säilyy ennallaan. Buutti-yrityskaupan myötä päivitämme ohjeistuksemme vuodelle 2023 ja julkistamme sen mahdollisimman pian kaupan täytäntöönpanopäivän 1.9.2023 jälkeen.

Lämpimät kiitokseni vuoden ensimmäisistä kuudesta kuukaudesta sitoutuneelle henkilöstöllemme, kaikille yhteistyökumppaneillemme ja asiakkaillemme sekä sijoittajillemme.”

***************************************************************

Toimitusjohtaja Matti Mujunen tilinpäätöstiedotteen 2022 yhteydessä:

"Vaikka vuosi 2022 oli yllättävän haastava, pääsimme ohjeistuksemme mukaiseen liikevaihdon kasvutavoitteeseemme. Kasvuamme tuki IT-palvelumarkkinan hyvänä jatkunut kysyntä. Erityisesti julkishallinnon asiakkaat olivat aktiivisia, eikä geopoliittisella tai talouskehityksellä ollut oleellista vaikutusta julkisen sektorin IT-hankkeisiin. Kasvu on osoitus siitä, että asiakkaamme luottavat meihin, ja se näkyy myös asiakastyytyväisyysmittausten tuloksissa. Liikevaihtomme kasvoi 30 prosenttia edellisestä vuodesta ja oli 29,1 miljoonaa euroa.

Liikevaihto kasvoi ennen kaikkea nykyisten asiakkaidemme pitkien puitesopimusten ansiosta, mutta solmimme vuoden aikana myös uusia merkittäviä sopimuksia muun muassa sote-alalla toimivien Kuntien Tiera Oy:n, Istekki Oy:n, 2M IT Oy:n ja LapIT Oy:n kanssa. Allekirjoitimme myös sopimukset jatkuvasta palvelusta KEHA-keskuksen kanssa ja Peppi-opintohallinnon järjestelmän kehityspalveluista Haaga-Helia-ammattikorkeakoulun kanssa. Lisäksi saimme useita pienempiä uusia sopimuksia kunnilta, koulutussektorilta ja yrityksiltä. Uusia tärkeitä asiakkuuksia meille olivat Kela, Lahden kaupunki, Oulun Yliopisto, Jukkatalo Oy. Yritysasiakkaiden osalta olemme erityisen iloisia hyväksymisestämme Colliersin integraatiopalveluiden toimittajaksi koko EMEA-alueelle.

Jatkoimme vuonna 2022 investoimista tavoitteidemme mukaiseen kasvuun ja panostimme erityisesti rekrytointiin ja tunnettuuden kasvattamiseen. Laskutusasteisiimme toivat haasteita etupainotteiset rekrytoinnit, sisäiset kehityshankkeet ja koronan aiheuttamat henkilöstön sairauspoissaolot. Kannattavuutemme laskuun vuonna 2022 vaikuttivat tuotekehityskustannukset ja yleinen kustannusten nousu sekä alkuvuoden tavanomaista suurempi alihankintavolyymi. EBITA oli 8,5 prosenttia liikevaihdosta.

Vahvistaaksemme kykyämme saavuttaa strategiamme mukaiset keskipitkän aikavälin kannattavan kasvun tavoitteet selkeytimme ja yksinkertaistimme konsernin organisaatiorakennetta sulauttamalla kaikki yritysostoin hankitut yhtiöt Netum Oy:öön yhteisen brändin alle. Lisäksi palvelemme asiakkaitamme jatkossa toimialakohtaisin tiimein. Muutoksilla tavoittelemme asiakaspalvelun ja asiakkuuksien hallinnan tehostamista sekä entistäkin parempaa työviihtyvyyttä.

Henkilöstömäärämme kasvoi vuoden aikana 59:llä, ja vuoden lopussa meitä oli jo 276. Avasimme uudet toimipisteet Jyväskylässä ja Hämeenlinnassa ja muutimme Helsingissä uusiin toimitiloihin Kampin Huippuun. Tammikuussa 2023 toteutuneen Studyo Oy:n yritysoston myötä toimintamme laajeni myös Kuopion talousalueelle, ja vahvistimme koulutussektorin tuote- ja palvelutarjontaamme entisestään.

Tavoitteenamme on olla alamme halutuin työyhteisö, ja tässä olemme hyvällä tiellä. Henkilöstön lähtövaihtuvuusprosenttimme oli vuonna 2022 edelleen alhainen, 8 prosenttia. Keskityimme vuoden aikana erityisesti työviihtyvyyteen, ja saimmekin keväällä 2022 Great Place to Work -tunnustuksen.

Syyskuussa järjestämäämme henkilöstöantiin osallistui 145 henkilöstön jäsentä, mikä myös on osoitus siitä, että henkilöstömme on sitoutunut Netumiin ja sen tavoitteisiin. Uuteen kannustinkokonaisuuteen sisältyy myös laajennetun johtoryhmän osakepalkkiojärjestelmä, joka sitouttaa ja ohjaa johtoa kasvustrategiamme toteuttamiseen.

Vastuullisuusohjelmamme on ollut toiminnassa vuodesta 2021. Saimme vuoden aikana Green Office -sertifikaatin myös toiselle Tampereen toimipisteellemme ja jatkamme muiden toimistojen sertifiointia edelleen. Tavoitteenamme on lisätä henkilöstön diversiteettiä. Ikähaitarimme on jo laaja, ja vuonna 2022 naisten osuus henkilöstössämme kasvoi 18 prosenttiin edellisvuoden 14:sta. Työntekijöiden nettosuositteluindeksi eNPS oli 58, kun se edellisvuonna oli 46. Päivitämme parhaillaan vastuullisuusohjelmaamme, joka on tarkoitus julkaista tämän vuoden ensimmäisen puoliskon aikana.

Päivitimme keväällä 2022 strategiamme. Osana strategiaamme aiomme vahvistaa brändiämme, laajentaa toimintaamme alueellisesti Suomessa ja jatkaa panostamista työyhteisöömme, ja tässä olemme vuonna 2022 onnistuneet hyvin. Vuonna 2022 noin viidennes liikevaihdostamme tuli yrityssektorilta. Strategian toteutuksessa keskitymme tänä vuonna erityisesti yritysasiakasliiketoiminnan ja kumppanuuksien kehittämiseen, mitä tukevat organisaatiorakenteeseemme tekemämme muutokset.

Keväällä 2022 päivittämämme keskipitkän aikavälin taloudelliset tavoitteemme ovat ennallaan. Tavoittelemme edelleen 50 miljoonan euron liikevaihtoa vuoteen 2025 mennessä, kannattavaa kasvua sekä EBITAa vähintään 14 prosenttia liikevaihdosta. Kokonaisuudessaan IT-palvelumarkkinan näkymät vuodelle 2023 ovat positiiviset, ja erityisesti digipalveluiden kehityksen ja data- ja analytiikkapalveluiden sekä kyberturvallisuuspalveluiden kysynnän arvioidaan jatkuvan hyvänä. Arvioimme, että liikevaihtomme kasvaa vuonna 2023 vähintään 20 % edellisvuodesta. EBITAn arvioimme olevan vähintään 10 % liikevaihdosta.

Lämpimät kiitokseni kuluneesta vuodesta sitoutuneelle henkilöstöllemme, kaikille yhteistyökumppaneillemme ja asiakkaillemme sekä sijoittajillemme."

 

*******************************************************************

Toimitusjohtaja Matti Mujunen puolivuosikatsauksen 2022 yhteydessä:

"Vuoden 2022 ensimmäisellä puoliskolla liikevaihtomme oli 15,4 miljoonaa euroa, ja kasvua edellisvuodesta oli 48 %. 25 % kasvusta tuli lokakuussa 2021 ostetun Cerion Solutionsin myötä, mutta myös orgaaninen kasvu oli voimakasta, 23 % vertailukaudesta. Kasvuun vaikuttivat pitkien puitesopimusten alla lisääntyneet työmäärät ja yleisesti vilkkaana jatkunut kysyntä.  Saimme myös uusia tilauksia, joista merkittävimpinä Kuntien Tiera Oy:n tilaamat tiedolla johtamisen asiantuntijapalvelut Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymälle (Kainuun sote) ja Peppi-opintohallinnon järjestelmän ylläpito- ja kehitystyöhanke Haaga-Helia-ammattikorkeakoululle.

Netumin oman, IT-laiteomaisuuden hallintaan keskittyvän Netum DUX -ratkaisun kysyntä on kehittynyt suotuisasti. Alkuvuodesta solmimme yhteistyösopimuksen Diviconin kanssa, ja heinäkuussa saimme uuden, erittäin merkittävän sopimuksen suuren SOTE-sektorin asiakkaan kanssa.

Ensimmäisen vuosipuoliskon EBITA laski kasvupanostusten ja tavanomaista suuremman alihankintavolyymin vuoksi vertailukaudesta ja oli 11 % liikevaihdosta. Kilpailu osaavista tekijöistä on kiristynyt, ja jokainen onnistunut rekrytointi vaatii aiempaa enemmän panostusta ja työtä. Myös koronaan sairastuvuus on ollut korkea, mikä osaltaan vaikutti kannattavuuteemme.

Henkilöstömme määrä kasvoi alkuvuonna 46:lla, ja kesäkuun lopussa netumilaisia oli 263. Helmikuussa avasimme uuden toimipisteen Jyväskylään, ja myöhemmin toimintamme laajeni Hämeenlinnaan. Helsingissä muutimme kevään aikana uusiin, viihtyisiin tiloihin Kampin Huippu -kiinteistöön.

Henkilöstön vaihtuvuus on meillä edelleen vähäistä. Henkilöstömme tyytyväisyydestä on osoitus saamamme Great Place to Work -tunnustus. Netum osallistui ensimmäistä kertaa Suomen Parhaat Työpaikat -tutkimukseen ja sijoittui keväällä 2022 keskisuurten yritysten sarjassa sijalle 16. Tutkimuksen mukaan 93 % työntekijöistämme on sitä mieltä, että Netum on kokonaisuudessaan todella hyvä työpaikka.

Aloitimme keväällä henkilöstön kannustinkokonaisuuden suunnittelun, sillä meille on erittäin tärkeää, että henkilöstömme on sitoutunut Netumin tavoitteisiin. Kannustinkokonaisuus sisältää sekä laajennetun johtoryhmän osakepalkkiojärjestelmän että henkilöstöannin.

Vahvistaaksemme kykyämme toteuttaa strategiamme mukaisia keskipitkän aikavälin kannattavan kasvun tavoitteita olemme keväällä käynnistäneet organisaation rakenneuudistusprojektin. Sen tavoitteena on selkeyttää ja yksinkertaistaa konsernin organisaatiorakennetta, tehostaa asiakaspalvelua ja asiakkuuksien hallintaa, parantaa työviihtyvyyttä entisestään sekä yhtenäistää kaikki toiminnot Netum-brändin alle.

Kevään aikana oli poikkeuksellisen paljon julkisen sektorin IT-palveluiden tarjouskilpailuja. Kokonaisuudessaan IT-palvelumarkkinan näkymät vuodelle 2022 ovat edelleen positiiviset, ja erityisesti digipalveluiden kehityksen ja data- ja analytiikkapalveluiden sekä kyberturvallisuuspalveluiden kysynnän arvioidaan voimistuvan. Venäjän hyökkäys Ukrainaan on lisännyt kyberturvapalveluiden kysyntää, mutta se on myös luonut poliittisia ja taloudellisia uhkakuvia. Sodan pitkittymisestä on jo nyt seurannut voimakkaita vaikutuksia maailmantalouteen mm. kiihtyvän inflaation muodossa, millä on vaikutusta palkka- ja muihinkin kustannuksiin ja siten kannattavuuteemme. Arvioimme edelleen, että tilikaudella 2022 liikevaihtomme kasvaa vähintään 30 % edellisvuodesta.  EBITAn arvioimme olevan noin 12–14 % liikevaihdosta."

 

###############################################################

Toimitusjohtaja Matti Mujunen 2.6.2021:

"Tullessani Netumiin vuonna 2016 minuun teki välittömästi vaikutuksen henkilöstön rautainen ammattitaito ja vahva keskittyminen asiakkaiden palvelemiseen.

Netumissa tehtiin tuolloin töitä 50 hengen voimin. Olemme noista ajoista kasvaneet voimakkaasti, ja tänään meitä on jo yli 160. Asiakas on edelleen meille netumilaisille aina ykkönen, ja asiakkaan eteen teemme kaikkemme. Tämä näkyykin Netumin pitkissä asiakassuhteissa: asiakkaamme luottavat meihin ja ovat erittäin tyytyväisiä palveluihimme.

Haluamme olla asiakkaillemme muutoksen ja vastuullisen digikehityksen mahdollistaja, luotetuin digikumppani. Palveluidemme vastuullisuus tulee esille yhteiskunnallisissa merkittävissä hankkeissa, joissa autamme asiakkaitamme kehittämään toimintaansa digitalisaation avulla ja digitaaliseen turvallisuuteen panostaen. Liikeideanamme on rakentaa uutta asiakkaan olemassa olevaa IT-varantoa viisaasti hyödyntäen niin, että ratkaisut ovat kestäviä, helposti ylläpidettäviä ja kustannustehokkaita. Tätä kutsumme nimellä Legacy to Digi ™ – kestävän digitalisaation konsepti ja toimintamalli, jolle rakentuvat kaikki Netumin palvelut.

Vastuullisuus tarkoittaa meille myös, että tarjoamme työntekijöillemme oikeudenmukaisen ja moniarvoisen työyhteisön. Meille on tärkeää myös kasvattaa naisten osuutta henkilöstöstämme alan yleisistä haasteista huolimatta. Ennen kaikkea tavoitteenamme on olla IT-alan halutuin työnantaja, huipputyöyhteisö, jossa työntekijät voivat hyvin ja viihtyvät. Olemmekin hyvää matkaa tällä tiellä: saimme alkuvuodesta Great Place to Work -sertifioinnin, johon liittyvässä kyselyssä yli 90 prosenttia henkilöstöstä arvioi Netumin olevan kokonaisuudessaan todella hyvä työpaikka.

Digipalvelut yleistyvät yhteiskunnan kaikilla tasoilla sekä julkishallinnossa että yrityksissä. Näin palvelut muuttuvat loppukäyttäjäystävällisemmiksi ja helpommiksi käyttää. Digitalisaatio tehostaa ja parantaa palveluiden saatavuutta ja keventää julkishallintoa ylipäänsä. Sama pätee yritysmaailmaan ja meihin itseemme. Siksi innovoimme ja kehitämme jatkuvasti omaa toimintaamme.

Digitalisaation myötä kasvavan datan merkityksen ja määrän kasvaessa myös kyberturvallisuuden ja tietosuojan tarve kasvaa. Vastaamme tähän vahvistamalla ja kehittämällä edelleen kybertuvallisuuspalveluitamme, jotka ovat olleet palveluvalikoimassamme jo yhtiön alkuajoista lähtien. Digi- ja kyberturvallisuuspalveluiden kysynnän lisäksi näemme myös data- ja analytiikkapalveluiden tarpeen kasvavan edelleen. Positiivisten kysyntänäkymiemme ansiosta arvioimme liikevaihtomme ja liikevoittomme kasvavan kuluvana vuonna edellisestä tilikaudesta.

Netum on kasvanut viime vuosina kannattavasti ja voimakkaasti. Olemme nyt strategiamme toteuttamisessa siinä vaiheessa, että listautuminen First North -markkinapaikalle on meille luonnollinen askel, sillä se tukee meitä kasvumme vauhdittamisessa sekä orgaanisesti että yritysjärjestelyin. Digitalisaatio on valtava teollinen muutos, joka tarjoaa suuria mahdollisuuksia.

Kiitos kaikille Netumin osakeantiin osallistuneille!"