Strategia

Tilikauden 2021 hyvän kasvun ja positiivisen IT-palvelumarkkinan näkymän myötä Netum on päivittänyt taloudelliset tavoitteensa, strategiansa ja osinkopolitiikkansa. Yhtiö näkee kasvumahdollisuuksia erityisesti sekä julkisten että yksityisten asiakkaiden digitalisaatiohankkeissa, tiedolla johtamisessa ja kyberturvallisuuspalveluissa.

Taloudelliset tavoitteet

Netumin hallitus on asettanut 8.3.2022 seuraavat keskipitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet:

 • Netumin tavoitteena on saavuttaa 50 miljoonan euron liikevaihto vuoteen 2025 mennessä
 • Netumin tavoitteena on jatkaa kannattavaa kasvuaan ja saavuttaa vuosittain vähintään 14 prosentin liikevoitto ennen liikearvon poistoja (EBITA)
 • Netum pyrkii maksamaan osinkona vuosittain vähintään 40 prosenttia liikevoitosta ennen liikearvon poistoja (EBITA)

 

Strategia

Netumin strategia tukee kannattavan kasvun tavoitetta ja vie yhtiötä kohti sen visiota olla alan luotetuin kumppani ja halutuin työyhteisö vastuullisessa ja turvallisessa digimuutoksessa.

Legacy to Digi® -toimintamallinsa mukaisesti Netum hyödyntää viisaasti asiakkaiden olemassa olevia IT-varantoja kehittäessään uusia digipalveluita moderneimmilla tekniikoilla.

Netumilla on laaja palvelutarjooma, ja yhtiön ydinosaamista ovat digi-, data ja analytiikka-, kyberturvallisuus-, integraatio-, ylläpito-, jatkuvuus- ja konsultointipalvelut. Yhtiö kehittää jatkuvasti osaamistaan näillä alueilla ja pyrkii voimakkaasti kasvattamaan monistuvien palveluiden ja palvelukomponenttien osuutta liikevaihdosta. Lisäkasvua haetaan yritysasiakkaiden osuuden kasvattamisesta sekä kansainvälistymisestä, jossa keihäänkärkinä toimivat yhtiön omat SaaS-tuotteet Truugo ja Netum DUX. Kasvutavoitteiden saavuttamisessa merkittävässä roolissa ovat verkostot ja etenkin netumilaisten muodostama huipputyöyhteisö, jossa mahdollistava, ihmisläheinen johtaminen tukee itseohjautuvuutta.

Kasvustrategiamme:

 • lisäkasvun hakeminen erityisesti uusista yritysasiakkaista
 • palvelutarjooman laajentaminen edelleen sekä nykyisille että uusille asiakkaille
 • monistettavien palveluiden osuuden kasvattaminen
 • toiminnan laajentaminen alueellisesti Suomessa
 • laajentumismahdollisuuksien selvittäminen Pohjoismaissa ja Baltiassa
 • valikoidut, kasvustrategiaa tukevat yritysostot

Strategian kulmakivet:

 • jatkuva panostaminen ydinosaamisalueisiin
 • asiakkaiden korkean luottamuksen ja tyytyväisyyden säilyttäminen
 • osaamisen systemaattinen kehittäminen ja tehokas rekrytointi
 • huipputyöyhteisön työntekijäkokemuksen vaaliminen
 • brändin vahvistaminen edelleen

 

Toimintaympäristö

Maailmanpoliittinen tilanne, yleinen kustannustason nousu ja yritysten IT-investointipäätösten pitkittyminen ovat tuoneet epävarmuutta Netumin toimintaympäristöön. IT-palveluiden kysyntä on vuonna 2023 kuitenkin jatkunut julkisen sektorin osalta vahvana, kun taas kysyntä yksityisellä sektorilla on ollut toimialasta riippuen vaihtelevaa. Hintakilpailu on merkittävästi kiristynyt erityisesti julkisella sektorilla.