Markkinatrendit

Digitalisaation kiihtyminen teknologian kehityksen mahdollistamana on jo vuosien ajan ollut kaikkia toimialoja koskettava markkinatrendi. Digitalisaation myötä uutta IT-varantoa rakennetaan koko ajan, ja ajan myötä uudesta tulee vanhaa eli niin kutsuttua ”legacyä”. Kokonaan uusien IT-järjestelmien rakentaminen ja käyttöönottaminen ovat isoja investointeja. Tästä syystä olemassa olevien ja toimivaksi todettujen IT-varantojen hyödyntäminen integroimalla niihin uusia digitaalisia palveluita on usein kustannustehokkaampaa. Netum toimiikin Legacy to Digi® -konseptinsa myötä sekä uusien digitaalisten palveluiden että perinteisten IT-palveluiden markkinoilla, mutta keskeisesti myös näiden välissä hyötyen markkinoiden muutoksesta.

Netumin liiketoimintaan vaikuttavat eniten seuraavat tekijät ja markkinatrendit:

Digitalisaatio

Palvelut siirtyvät kiihtyvää tahtia digitaaliseen muotoon sekä yrityksissä että julkisella sektorilla. Digitalisaatio mahdollistaa sekä uusia tuotteita, palveluita ja liiketoimintamalleja että entistä tehokkaampia työskentelytapoja. Lähes kaikki uudet tuotteet ja palvelut sisältävät yhä enemmän digitaalisia liitännäisiä, joiden sujuva toiminta on äärimmäisen tärkeää asiakkaalle.

Kyberturvallisuus ja lainsäädännön uudistukset

Kyberturvallisuuden merkitys on kasvanut merkittävästi liiketoiminnan ja sen kannalta kriittisten tietojen siirtyessä yhä enemmän digitaaliseen muotoon. Samalla vakavat ja laajamittaiset kyberhyökkäykset ovat yleistyneet, ja niiden torjunnan merkitys kasvaa jatkuvasti. Vahvasti julkisuutta saaneiden tietomurtotapauksien kaltaiset ikävät tapahtumat ovat omiaan lisäämään kyberturvallisuuspalveluiden kysyntää. Kyberhyökkäysten yleistyminen ja uusien uhkien tunnistaminen johtaa myös erittäin todennäköisesti lainsäädäntöuudistuksiin, joista esimerkkinä GDPR-uudistus.

Pilvipalvelut

Liiketoiminta muuttuu jatkuvasti tietointensiivisemmäksi, ja käsiteltävän datan määrä kasvaa vahvasti, mikä luo tarvetta perinteistä IT-infrastruktuuria ketterämmille pilvipohjaisille ratkaisuille. Tietojärjestelmiä viedäänkin yhä enemmän ns. pilvialustoille eli ne toimivat verkossa, ja asiakkaat käyttävät sovelluksia kuukausimaksua vastaan. Pilvipalveluiden avulla yritykset ja organisaatiot voivat joustavasti lisätä tai vähentää datan käsittelyyn tarvittavaa kapasiteettia tai tallennustilaa.

Data-analytiikka, tekoäly ja koneoppiminen

Data-analytiikan, tekoälyn ja koneoppimisen merkitys on kasvanut ja tulee kasvamaan vahvasti tulevaisuudessa. Data-analytiikka tarjoaa yrityksille ja organisaatioille esimerkiksi arvokasta asiakas- ja markkinatietoa, jota voidaan käyttää liiketoiminnan ohjaamiseen. Tekoälymarkkina on vielä suhteellisen uusi, ja sen kasvua ajaa vahvasti uusien käyttötarkoitusten löytyminen ja nykyisten toimintojen muokkaaminen tekoälyn ja koneoppimisen avulla toimiviksi. Nykyisellään tekoälyn merkittävimmät käyttötarkoitukset ovat esimerkiksi petosten havaitsemisessa, korvausvaatimusten hallinnassa ja myyntiprosesseihin liittyvissä suosituksissa esimerkiksi verkkokaupoissa.

IT-omaisuuden kasvu

Yritysten ja julkisyhteisöjen IT-omaisuuden määrä kasvaa jatkuvasti, mikä luo kysyntää IT-omaisuuden hallintapalveluille. Erityisesti suuremmissa organisaatioissa IT-omaisuus voi olla vaikeasti hallittavissa laitteiden suuren määrän vuoksi. Käytetyt laitteet myydään yhä useammin jälkimarkkinoille, kun niille ei ole enää käyttöä. Toimiva jälkimarkkina luo myös kannustimia IT-omaisuuden järjestelmällisempään hallintaan.