Digimurros vaatii paljon johtajaltaan – miten tukea muutosta digihankejohtajan avulla?

Organisaatiot, niin julkisen sektorin kuin yritysten maailmassa, ovat suuren digimurroksen keskellä. Haastavat kehityshankkeet vaativat johtajiltaan strategista näkemystä sekä paljon osaamista ja kokemusta erilaisista hankkeista. Palveluna hankittavan digihankejohtajan avulla erityistä johtamisresurssia voidaan kohdentaa digihankkeen johtamiseen, eikä operatiivista johtoa tarvitse kuormittaa näissä tilanteissa liikaa.

Tällä hetkellä voidaan tunnistaa ainakin kolme eri tekijää, jotka luovat merkittävää painetta eri organisaatioiden johtajille:

1. Asiakkaiden vaatimukset kasvavat (edelleen) eri palvelujen suhteen

Monikanavaisuus on nykyään perusedellytys missä tahansa palvelussa. Eri palvelukanavat eivät siis ole enää asiakkaalle tarjottava lisäpalvelu, vaan organisaation toiminnan perustoimintaan kuuluu, että asiakkaan tarpeet kuullaan ja ratkaistaan useissa eri kanavissa läpi palveluprosessin.

2. Digitaalisuuden merkitys strategisissa toimenpiteissä

Tämän päivän arkea on strategian jatkuva kehitys. Organisaation pitää kyetä tukemaan jatkuvaa kehittämistä ja hallittua muutosta. Olemassa olevien järjestelmien ja nykyisten ratkaisujen muutos uuteen jatkuvan kehittämisen malliin vaatii käytännössä organisaatiolta merkittäviä modernisaatioaskeleita eri digipalveluissa.

3. Osaamisvaje digitaalisten hankkeiden toteuttamisessa

Organisaation laajat strategiset muutoshankkeet vaativat tekijältään paljon osaamista, koska tällaiset hankkeet ovat yleensä kompleksisia, riskipitoisia ja sisältävät modernia teknologiaa. Ilman laadukasta digihankejohtamisen osaamista, hankkeet jäävät helposti puolitiehen ilman vaikuttavaa lopputulosta ja pahimmillaan voivat jopa jäädä kesken.

Vaativat muutoshankkeet luovat valtavasti paineita IT-organisaatioihin

IT-organisaatiolta vaaditaan tänä päivänä usein ratkaisevaa panosta muutoshankkeisiin, koska modernit hankkeet eivät voi edetä ilman IT:n panostusta. Tämän vuoksi IT-toiminnon pitää pystyä luomaan itselleen selkeä visio sekä toimintastrategia, mikä mahdollistaa organisaation muutoksen ja tulevaisuuden kehityksen. Merkittävien strategisten kyvykkyyksien lisäksi IT:n pitää pystyä hankkimaan uusia järjestelmiä ja kehittämään palveluita yhdessä lukuisten toimittajien kanssa.

IT:n tulee kyetä säästämään vanhoista ratkaisuista, ja kuitenkin samalla investoimaan uuteen, eli pitää hallita samanaikaisesti rahan säästämisen ja käyttämisen jalo taito. Digitaalisten muutoshankkeiden lisäksi IT:n tulee huolehtia, että myös tarvittavat peruspalvelut saadaan operoitua. Haasteita siis riittää.

Esimerkkejä hankkeista ja vaaditusta osaamisesta

Vaativat kehityshankkeet vaativat johtajiltaan paljon osaamista ja kokemusta erilaisista hankkeista. Kokosimme muutamia esimerkkejä tällaisista hankkeista ja niiden vaatimasta osaamisesta:

  • Uudet toimintamallit vaativat kykyä luoda uutta strategiaa ja suunnitella uusien palveluiden käyttöönottoa. Erilaiset tarvekartoitukset ja tiekartat ovat kokeneen digihankejohtajan arkipäivää.
  • Kustannussäästöhankkeet ja IT-palvelujen ulkoistukset vaativat laajaa kokemusta palvelujen muutoksista. Tämän tyyppiset hankkeet vaativat kykyä analysoida nykytilaa ja muutoksen mahdollisuuksia, pätevyyttä hallita toimittajasopimukset ja -neuvottelut sekä taitoa johtaa muutosta omassa organisaatiossa.
  • Uusien teknologioiden valinta vaatii paljon ajantasaista ymmärrystä eri mahdollisuuksista ja vaihtoehdoista. Johtajan pitää pystyä ymmärtämään eri ratkaisujen hyödyt, niiden elinkaaret sekä niihin liittyvät kustannukset. Johtajan pitää ymmärtää miten vanhat legacy-ratkaisut voidaan modernisoida ja luoda uusia aikaa kestäviä ratkaisuja.
  • Prosessien kehitys ja muutos vaatii laajaa kokemusta digitaalisten prosessien jalkautuksesta ja muutoksenhallinnasta. Organisaation kriittisten järjestelmien turvaaminen muutoksessa vaatii paljon käytännön johtamistyötä. Pitää ymmärtää miten muutos vaikuttaa olemassa olevaan toimintaan ja sen tukemiin järjestelmiin, ja siitä pitää myös osata viestiä organisaation sisällä.
  • Organisaation ympärillä tapahtuvat jatkuvat muutokset vaikuttavat IT-osaston päivittäiseen tekemiseen. Näiden muutosten tunnistaminen ja ratkaisujen määrittely vaatii osaamista. Monitoimittajaympäristö ja useat sidosryhmät vaativat erityistä työpanosta johtamiseen.

Miksi hankkia digihankejohtaja palveluna?

Tässä kirjoituksessa aikaisemmin kerrottujen lukuisten vaatimusten lisäksi organisaation arki voi asettaa omia haasteita muutosten resursointiin. Muutosta tekevä organisaatio haluaa muutoksen rinnalla keskittyä operatiiviseen toimintaan tai tulevan muutoksen johtaminen vaatii yksinkertaisesti enemmän resursseja kuin organisaatiossa on saatavilla. Tällöin palveluna hankittavan digihankejohtajan avulla voidaan kohdentaa erityistä johtamisresurssia digihankkeen johtamiseen ja operatiivista johtoa ei tarvitse kuormittaa liikaa näissä tilanteissa.

Digihankejohtajan hankkiminen palveluna antaa myös mahdollisuuden käyttää hankkeessa erityisosaamista, jota ei ole muuten mahdollista saada organisaatioon syystä tai toisesta. Vuokrajohtajapalvelu on joustava, mutta samalla myös täsmäratkaisu ongelmiin. Siihen liittyy myös helppo ja nopea toimeksiannon aloitus ja päätös, jolloin saadaan pätevä johtaja ripeästi auttamaan vaikeissa tilanteissa. Ja koska vuokrattava digihankejohtaja ei ole työsuhteessa yritykseen, erillisiä työnantajavastuita ei ole. Vuokrattava digihankejohtaja voikin tuoda organisaatioon lisää tarvittavaa osaamista sekä voimaa johtaa muutoshankkeet menestyksellä maaliin asti.

Miten Netum voi auttaa digihankkeiden johtamisessa?

Netumin digihankejohtajilta löytyy monipuolinen osaaminen eri toimintojen johtamisesta hyvinkin erilaisissa organisaatiossa. Henkilöillä ei ole siis vain teknistä taustaa, vaan toimintaa tukevaa ja kehittävää hallinnollista sekä kaupallista osaamista. Kykenemme sujuvasti niin strategiseen ajatteluun kuin myös operatiiviseen päivittäisjohtamiseen. Johtajamme ovat myös kokeneita toimijoita sekä kansainvälisissä että monitoimittajaympäristöissä.

Toinen keskeinen lähestymistapa on se, että emme pakota asiakasta yhteen toimintamalliin, vaan sovimme asiakkaan kanssa yhdessä asiakkaan tarpeeseen perustuvan hankejohtamisen mallin. Tarkoituksemme on tutustua syvällisesti asiakkaan toimintamalliin ja kulttuuriin, jotta löydämme onnistumiseen tarvittavat oikeat toimenpiteet. Tässä auttaa myös laaja-alainen kokemuksemme erilaisissa muutoshankkeissa.

Kolmanneksi hyödynnämme laajasti Netumin muuta osaamista ja verkostoja. Digihankejohtajan työtä pystytään tukemaan IT-alan parhaalla osaamisella, on sitten kyse vaikkapa tekoäly- tai kyberturvallisuusosaamisesta.

Haluatko kuulla lisää? Ota rohkeasti yhteyttä asiantuntijoihimme. Autamme mielellämme!

 

Tuomas Koskiniemi,
Johdon Konsultti
+358 40 1766204
tuomas.koskiniemi@netum.fi