Yhtiökokous 2023

NETUM GROUP OYJ:N YHTIÖKOKOUSKUTSU

Netum Group Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 29.3.2023 klo 10.00 alkaen. Kokous pidetään yhtiön toimitiloissa osoitteessa Kansakoulukatu 1 B, 00100 Helsinki. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen kokouspaikalla aloitetaan klo 9.40.

Osakkeenomistajat voivat osallistua kokoukseen myös etäyhteyden välityksellä. Etäyhteyden välityksellä osallistuvalla osakkeenomistajalla on kokouksen aikana äänioikeus sekä mahdollisuus käyttää puheoikeutta kirjallisesti, mutta hänen oikeuksiaan on muilta osin rajoitettu tämän kutsun osassa C kuvatulla tavalla.

Osakkeenomistajat voivat käyttää äänioikeuttaan myös äänestämällä ennakkoon. Ohjeet ennakkoäänestykseen on esitetty tämän yhtiökokouskutsun osassa C.

YHTIÖKOKOUKSEEN VOI ILMOITTAUTUA JA ÄÄNESTÄÄ ENNAKKOON 11.3.2023 KLO 10.00 ALKAEN:

Toimitusjohtajan katsaus yhtiökokouksessa

Tärkeitä päivämääriä

8.3.2023 klo 10.00 Kokouskutsu
11.3.2023 klo 10.00 Ilmoittautuminen ja ennakkoäänestys alkaa
17.3.2023 Osallistumisoikeuden täsmäytyspäivä
24.3.2023 klo 10.00 Ilmoittautuminen ja ennakkoäänestys päättyy
29.3.2023 klo 10.00 Yhtiökokous
31.3.2023 Osingonmaksun täsmäytyspäivä
11.4.2023 Osingon maksupäivä

A. YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6. Vuoden 2022 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Toimitusjohtajan katsauksen esittäminen.

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiökokous vahvistaa tilinpäätöksen.

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonjaosta päättäminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2022 maksetaan yhtiön voitonjakokelpoisista varoista osinkoa 0,11 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 31.3.2023 on merkittynä osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan 11.4.2023.

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan palkkiona 2.000 euroa kuukaudelta ja muille jäsenille kullekin 1.500 euroa kuukaudelta. Hallituksen jäsenille maksetaan kokouspalkkioita valiokuntien kustakin kokouksesta seuraavasti: valiokunnan puheenjohtajalle maksetaan 600 euroa kokouksesta ja muille valiokunnan jäsenille 400 euroa kokouksesta. Lisäksi hallituksen jäsenille maksetaan kokouksista aiheutuneet kohtuulliset matkakustannukset.

Osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä yli 50 % yhtiön kaikista osakkeista ja osakkeiden tuottamasta äänimäärästä, ovat ilmoittaneet yhtiölle kannattavansa hallituksen ehdotusta.

11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi viisi (5).

Osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä yli 50 % yhtiön kaikista osakkeista ja osakkeiden tuottamasta äänimäärästä, ovat ilmoittaneet yhtiölle kannattavansa hallituksen ehdotusta.

12. Hallituksen jäsenten valitseminen

Osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä yli 50 % yhtiön kaikista osakkeista ja osakkeiden tuottamasta äänimäärästä, ehdottavat yhtiökokoukselle, että toimikaudelle, joka päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, yhtiön hallituksen jäseniksi valitaan uudelleen nykyiset jäsenet Repe Harmanen, Olavi Köngäs, Marja-Liisa Niinikoski ja Jarmo Puputti sekä uutena jäsenenä Kirsi Mettälä. Ehdotetut henkilöt ovat antaneet suostumuksensa valintaan. Hallituksen nykyisistä jäsenistä Lars Laaksonen on ilmoittanut, ettei hän ole käytettävissä uudelleenvalintaa varten.

Uudelleen valittavaksi ehdotettujen hallituksen nykyisten jäsenten tiedot ovat nähtävissä Netum Group Oyj:n internetsivuilla osoitteessa https://www.netum.fi/sijoittajille/hallitus/ ja ehdotetun uuden jäsenen tiedot osoitteessa https://www.netum.fi/sijoittajille/yhtiokokous/mettala.

13. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilintarkastajan palkkio maksetaan yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

14. Tilintarkastajan valitseminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että toimikaudelle, joka päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö Oy Tuokko Ltd. Tilintarkastusyhteisö Oy Tuokko Ltd on ilmoittanut, että yhtiön tilintarkastuksesta päävastuullisena tilintarkastajana toimisi KHT Tuija Siuko.

15. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista ja osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta yhdessä tai useammassa erässä, joko maksua vastaan tai maksutta. Annettavien osakkeiden määrä voi olla yhteensä enintään 2.000.000 osaketta, mikä määrä vastaa noin 16,8 % yhtiön kaikista osakkeista kokouskutsupäivän tilanteen mukaan. Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään kaikista osakeannin ehdoista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista, mukaan lukien oikeuden osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poikkeamiseen.

Hallitus voi käyttää valtuutusta yritysjärjestelyjen tai muiden yhtiön liiketoimintaan liittyvien järjestelyjen toteuttamiseen, henkilöstön kannustinjärjestelmän toteuttamiseen tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin.

Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 31.3.2024 saakka. Valtuutus kumoaa hallitukselle aikaisemmin annetun valtuutuksen.

16. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 500.000 oman osakkeen hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Valtuutuksen nojalla hankittavien osakkeiden enimmäismäärä vastaa noin 4,2 % yhtiön kaikista ulkona olevista osakkeista kokouskutsupäivän tilanteen mukaan.

Osakkeet hankitaan muuten kuin osakkeenomistajien omistusten mukaisessa suhteessa (suunnattu hankinta) Nasdaq Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä hankintahetken markkinahintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan. Valtuutusta esitetään käytettäväksi esimerkiksi luovutettavaksi mahdollisten yrityskauppojen tai osakepohjaisten kannustinjärjestelmien toteuttamiseksi tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin sekä muutoin edelleen luovutettavaksi, yhtiöllä pidettäväksi tai mitätöitäväksi. Hallitus voi päättää kaikista muista omien osakkeiden hankkimisen ehdoista.

Valtuutus on voimassa 31.3.2024 asti ja kumoaa aikaisemmat käyttämättömät omien osakkeiden hankintavaltuutukset.

17. Yhtiöjärjestyksen muuttaminen

Hallitus ehdottaa, että yhtiöjärjestyksen 7 §:ä muutetaan siten, että siinä mahdollistetaan yhtiökokouksen järjestäminen yhtiön kotipaikan lisäksi myös Tampereella, ja että osakeyhtiölain 5 luvun 16 §:n 3 momentin mukaisesti mahdollistetaan yhtiökokouksen järjestäminen myös ilman kokouspaikkaa siten, että osakkeenomistajat käyttävät päätösvaltaansa ajantasaisesti tietoliikenneyhteyden ja teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana.

Hallitus ehdottaa, että yhtiöjärjestyksen uusi 7 § kuuluu muutettuna seuraavasti (muutokset tässä lihavoitu):

7 § Yhtiökokouskutsu, kokouspaikka ja ennakkoilmoittautuminen yhtiökokoukseen

Yhtiökokous pidetään yhtiön hallituksen määräämässä paikassa, joka voi olla yhtiön kotipaikan lisäksi Tampereella. Hallitus voi päättää, että yhtiökokous järjestetään ilman kokouspaikkaa siten, että osakkeenomistajat käyttävät päätösvaltaansa kokouksen aikana täysimääräisesti ja ajantasaisesti tietoliikenneyhteyden ja teknisen apuvälineen avulla (etäkokous).

Kutsu yhtiökokoukseen on julkaistava yhtiön internetsivuilla aikaisintaan kolme kuukautta ja viimeistään kolme viikkoa ennen kokousta, kuitenkin vähintään yhdeksän päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää.

Osakkeenomistajan on, saadakseen osallistua yhtiökokoukseen, ilmoittauduttava yhtiölle viimeistään kokouskutsussa mainittuna hallituksen määräämänä päivänä ja ajankohtana, joka voi olla aikaisintaan kymmenen päivää ennen kokousta.

Muilta osin yhtiöjärjestyksen ehdotetaan säilyvän muuttumattomana.

18. Kokouksen päättäminen

B. YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT

Yhtiökokouksen asialistalla olevat päätösehdotukset ja tämä kokouskutsu ovat saatavilla Netum Group Oyj:n internetsivuilla osoitteessa https://www.netum.fi/sijoittajille/yhtiokokous-2023/.

Tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus ovat on saatavilla yhtiön internetsivuilla viimeistään 10.3.2023

Yhtiökokouksen pöytäkirja on saatavilla yhtiön internetsivuilla viimeistään 12.4.2023.

C. OHJEITA KOKOUKSEEN OSALLISTUJILLE

1. Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 17.3.2023 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.

Ilmoittautuminen yhtiökokoukseen alkaa 11.3.2023 klo 10.00. Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua yhtiökokoukseen viimeistään 24.3.2023 klo 10.00, mihin mennessä ilmoittautumisen on oltava perillä. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:

a) Internetsivujen kautta osoitteessa https://www.netum.fi/sijoittajille/yhtiokokous-2023/Henkilöomistajat kirjautuvat palveluun vahvalla sähköisellä tunnistautumisella, joka toimii pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. Yhteisöomistajat tarvitsevat kirjautumiseen osakkeenomistajan arvo-osuustilin numeron yhteisö-/yksilöintitunnuksen lisäksi. Mikäli yhteisöomistaja käyttää sähköistä Suomi.fi-valtuutta, ilmoittautuminen edellyttää valtuutetulta vahvaa sähköistä tunnistautumista, joka toimii pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.Jos yhteisöomistaja käyttää sähköistä Suomi.fi-valtuutta, valtuutetun tulee yhtiökokoukseen ilmoittautuessa tunnistautua vahvalla sähköisellä tunnistautumisella Euroclear Finland Oy:n yhtiökokouspalvelussa. Sen jälkeen hänet ohjataan Suomi.fi-palveluun ja hänen asiointivaltuutensa tarkistetaan automaattisesti, jonka jälkeen hänet ohjataan takaisin Euroclear Finland Oy:n palveluun. Asiointivaltuus voi perustua sähköiseen Suomi.fi-valtuutukseen tai kaupparekisteriin perustuvaan edustamisoikeuteen. Vahva sähköinen tunnistaminen toimii pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.

Yhteisöomistaja voi tehdä ilmoittautumistietojen ja valtuutettujen muutoksia suoraan Euroclear Finland Oy:n palvelussa ilmoittautumisajan päättymiseen saakka. Jos muutoksia tulee vielä ilmoittautumisajan jälkeen, osakkeenomistajan on oltava yhteydessä Netum Group Oyj:öön sähköpostitse agm2023@netum.fi.

b)  Postitse osoitteeseen Euroclear Finland Oy, Yhtiökokous / Netum Group Oyj, PL1110, 00101 Helsinki tai sähköpostitse osoitteeseen yhtiokokous@euroclear.eu.

Ilmoittautumisen yhteydessä osakkeenomistajan tai asiamiehen on ilmoitettava pyydetyt henkilötiedot. Osakkeenomistajien Netum Group Oyj:lle tai Euroclear Finland Oy:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

2. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 17.3.2023. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 24.3.2023 klo 10.00 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.

Osakkeenomistuksessa yhtiökokouksen täsmäytyspäivän jälkeen tapahtuneet muutokset eivät vaikuta oikeuteen osallistua yhtiökokoukseen eivätkä osakkeenomistajan äänimäärään.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet rekisteröitymisestä tilapäiseen osakasluetteloon, valtakirjojen antamisesta ja ilmoittautumisesta yhtiökokoukseen sekä etäosallistumisesta ja ennakkoon äänestämisestä.

Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeenomistaja, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä sekä huolehtia tarvittaessa ennakkoäänestämisestä hallintarekisteröidyn osakkeenomistajan puolesta ennen hallintarekisteröityjä osakkeenomistajia koskevan ilmoittautumisajan päättymistä.

Lisätietoa asiasta on saatavilla myös yhtiön internetsivuilla osoitteessa https://www.netum.fi/sijoittajille/yhtiokokous-2023/.

3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamies voi myös halutessaan äänestää ennakkoon tässä kutsussa kuvatulla tavalla.

Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa yhtiökokouksessa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan ensisijaisesti sähköpostitse agm2023@netum.fi tai kirjeitse Netum Group Oyj, Yhtiökokous 2023, Yliopistonkatu 58 B, 33100 Tampere ennen ilmoittautumisajan päättymistä. Valtakirjojen toimittamisen lisäksi osakkeenomistajan tai tämän asiamiehen tulee huolehtia ilmoittautumisesta yhtiökokoukseen edellä tässä kutsussa kuvatulla tavalla.

Yhteisöomistajat voivat perinteisen valtakirjan vaihtoehtona käyttää sähköistä Suomi.fi valtuuttamispalvelua asiamiehen valtuuttamista varten. Asiamies nimetään Suomi.fi-palvelussa osoitteessa https://www.suomi.fi/valtuudet (valtuutusasia ”Yhtiökokouksessa edustaminen”). Yhtiökokouspalvelussa valtuutetun tulee ilmoittautumisen yhteydessä tunnistautua vahvalla sähköisellä tunnistautumisella, ja sen jälkeen sähköinen valtuus tarkistetaan automaattisesti. Vahva sähköinen tunnistaminen tapahtuu pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. Lisätietoja sähköisestä valtuuttamisesta on saatavilla osoitteessa https://www.suomi.fi/valtuudet.

4. Etäosallistuminen kokoukseen

Osakkeenomistaja, jolla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen, voi osallistua kokoukseen myös etäyhteyden välityksellä. Etäyhteyden välityksellä osallistuvalla osakkeenomistajalla on kokouksen aikana äänioikeus.

Etäosallistumista varten linkki yhtiökokoukseen ja henkilökohtainen käyttäjätunnus ja salasana lähetetään sähköpostilla ilmoittautumisen yhteydessä annettuun sähköpostiosoitteeseen ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen.

Osakkeenomistajan oikeutta esittää kysymyksiä ja käyttää puheoikeuttaan on rajoitettu siten, että kysymyksiä voi esittää ja puheoikeutta käyttää kokouksen aikana vain kirjallisesti kokousjärjestelmän chat-toiminnon kautta. Yhtiökokous voi osakeyhtiölain 5 luvun 25 a §:ssä säädetyin edellytyksin päättää periaatteista, joilla kirjallisesti esitettyjä kysymyksiä ja muita puheenvuoroja on mahdollista yhdistellä ja muokata.

Yhtiökokoukseen kokouspaikalla osallistuvaksi ilmoittautunut osakkeenomistaja tai asiamies voi vaihtaa osallistumisensa etäosallistumiseksi ilmoittamalla siitä yhtiölle viimeistään 24.3.2023 klo 10.00 mennessä. Ohjeet osallistumistavan vaihtamiseen on esitetty yhtiön internetsivuilla https://www.netum.fi/sijoittajille/yhtiokokous-2023/.

Osakkeenomistaja, jolla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen ja joka on ilmoittanut osallistuvansa etäyhteyden välityksellä, on oikeus osallistua kokoukseen kokouspaikalla.

Etäyhteys yhtiökokoukseen toteutetaan Euroclear Finland Oy:n kokousjärjestelmällä, joka sisältää video- ja ääniyhteyden yhtiökokoukseen.

Kokousjärjestelmään kirjautuminen aukeaa 29.3.2023 klo 9.30. ja yhtiökokous alkaa klo 10.00.

Tarkemmat tiedot yhtiökokouspalvelusta ovat osoitteessa https://www.netum.fi/sijoittajille/yhtiokokous-2023/.

5. Äänestäminen ennakkoon

Osakkeenomistajat, joilla on suomalainen arvo-osuustili, voivat äänestää ennakkoon 11.3.2023 klo 10.00 – 24.3.2023 klo 10.00 välisenä aikana yhtiön internetsivujen kautta osoitteessa https://www.netum.fi/sijoittajille/yhtiokokous-2023/.

Ennakkoäänten on oltava perillä ennakkoäänestyksen päättymisajankohtaan mennessä. Ennakkoäänestämisen lisäksi osakkeenomistajan on huolehdittava ilmoittautumisesta yhtiökokoukseen ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

Ennakkoon äänestäneen osakkeenomistajan ei ole mahdollista käyttää osakeyhtiölain mukaista kyselyoikeutta tai oikeutta vaatia äänestystä, ellei hän itse tai asiamiehen välityksellä osallistu yhtiökokoukseen kokouspaikalla tai etäyhteyden välityksellä.

Hallintarekisteröidyn osakkeenomistajan osalta ennakkoäänestys tapahtuu tilinhoitajan välityksellä. Tilinhoitaja voi äänestää ennakkoon edustamiensa hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien puolesta näiden antamien äänestysohjeiden mukaisesti hallintarekisteröidyille osakkeille asetettuna ilmoittautumisaikana.

Ennakkoäänestyksen kohteena oleva päätösehdotus katsotaan esitetyksi muuttumattomana yhtiökokouksessa. Sähköisen ennakkoäänestyksen ehdot ja muut sitä koskevat ohjeet ovat saatavilla yhtiön internetsivuilla osoitteessa https://www.netum.fi/sijoittajille/yhtiokokous-2023/.

6. Muut ohjeet/tiedot

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista. Etäyhteyden välityksellä yhtiökokoukseen osallistuvan osakkeenomistajan osalta kyselyoikeutta on rajoitettu edellä kohdassa C.4 kuvatulla tavalla.

Netum Group Oyj:llä on kokouskutsun päivänä 8.3.2023 yhteensä 11.920.500 osaketta ja ääntä. Yhtiön hallussa on 156.216 omaa osaketta, joilla ei voi käyttää äänivaltaa yhtiökokouksessa. Osakkeet ovat yhtä sarjaa ja jokainen osake tuottaa yhden äänen.

Osakeomistuksessa yhtiökokouksen täsmäytyspäivän jälkeen tapahtuneet muutokset eivät vaikuta oikeuteen osallistua yhtiökokoukseen eivätkä osakkeenomistajan äänimäärään yhtiökokouksessa.

 

Helsingissä 8.3.2023

NETUM GROUP OYJ

Hallitus

Lisätietoja antaa:

Matti Mujunen, toimitusjohtaja
Puh: +358 40 047 6401

Jakelu:

Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
netum.fi