Laadukkaat mittarit ovat edellytys vaikuttavaan strategiseen johtamiseen

Jokainen johtaja tavoittelee johtamiskykyä, jonka avulla organisaatio saavuttaa sen strategiset tavoitteet. Johtamisen tueksi johtaja tarvitsee laadukasta tietoa ja eritoten mittariston, jonka avulla hän tunnistaa organisaation toimintaan vaikuttavat keskeiset tekijät ja ohjaa organisaation toimintaa.

Päätöksenteon ja sen mukaisten toimenpiteiden onnistumista seurataan tietoa hyödyntävillä mittareilla. Strategiset mittarit kertovat koko organisaation nykytilasta ja etenemisestä. Mittaristoon liittyy monta tekijää, jotka pitää olla kunnossa, jotta mittaaminen tuo vaikuttavuutta organisaation johtamisessa. Keskeis on, että mittarit kuvastavat organisaation tavoitteita, ohjaavat tekemään oikeanlaisia toimenpiteitä kaikilla toiminnan tasoilla, ja mittaamiseen käytetty tieto on laadukasta.

Mittariston rakentamiseen on tärkeää panostaa

Mittariston rakentaminen on hyvin oleellinen, mutta myös hyvin haasteellinen tehtävä johtajalle. Mittariston pitäisi kertoa mahdollisimman tarkasti, mihin toimenpiteillä tähdätään ja kuinka hyvin tehdyillä toimenpiteillä on osuttu. Väärinkohdistetut tai liian abstraktit mittarit johtavat todennäköisesti epäonnistumiseen strategian toteutuksessa. Samoin käy, jos mittaristo hyödyntää huonolaatuista tietoa.

Kun strategisia tavoitteita ei saavuteta, voi tähän yksi syy olla väärin kohdistetut mittarit.  Tässä tilanteessa mittarit eivät hyvin todennäköisesti kuvaa oikeita tavoiteltavia asioita. Tällöin pitääkin palata strategiseen suunnitteluun ja tarkistaa etenkin se, osuvatko suunnitellut toimenpiteet tavoiteltuihin asioihin. Mikäli näin on, niin seuraavaksi on syytä miettiä mittareita uudestaan.

Liian abstraktit mittarit puolestaan menevät helposti väkisin ”punaiselle”, koska ne eivät konkretisoidu organisaatiolle strategian toteutuksessa. Tällöin strategia on jäänyt toteuttaville tasoille liian ylätason tahtotilaksi, eivätkä mittarit anna ohjausta operatiivisten toimenpiteiden toteutukseen. Strategiaa ja sen toteuttamista kuvaavat mittarit ovat jääneet irralleen tekemisen arjesta, ja operatiivisen työn tasolla on epäselvyyttä mitä tarkalleen pitäisi tehdä. Yleensä tilanne johtaa siihen, että toimitaan kuten ennenkin. Tämä on luonnollisesti ongelma, jos tarkoitus on muuttaa ja kehittää toimintaa. Ilman käytännön toimintaa puhuttelevaa mittarointia strategian toteutus yleensä epäonnistuu.

Tietojärjestelmän tuottama laadukas tieto takaa mittariston toimivuuden strategisessa johtamisessa

Tiedon laatua ei voi koskaan korostaa liikaa. Monesti huonolaatuinen tieto johtaa väärään tilannenäkymään mittaristossa. Tämä johtaa luonnollisesti vääriin johtopäätöksiin ja sitä kautta toimenpiteisiin organisaation eri tasoilla. Vaikuttava strateginen johtaminen edellyttääkin tietojärjestelmien laajaa hyödyntämistä ja toiminnan prosessien syvällistä ymmärrystä, jotta mittaristoon saadaan laadukasta ja oikealla tapaa toimintaa kuvaavaa tietoa. Tavoite tulee olla se, että tieto tulee tietojärjestelmästä systemaattisen prosessin avulla laadukkaasti niin jatkuvuuden näkökulmasta (kerätty ja käsitelty samalla tapaa) kuin myös teknisesti eheästi.

Laadukas tieto on avain johtamisen onnistumiseen niin strategisella, taktisella kuin myös operatiivisella tasolla. Laadukkaan tiedon avulla saadaan toiminnan mittarointi aidosti käyttöön ja strategian toteutus keskeiseksi osaksi organisaation toimintaa.

Tietoon investointi on näin investointi vaikuttavaan johtamiseen ja on aidosti välttämättömyys toimenpiteiden toteuttamiseen organisaation kaikilla tasoilla ja parantaa työn tuloksellisuutta niin ylimmän johdon kuin myös operatiivisen tekemisen tasolla.

Mikä on organisaatiosi tilanne strategian saavuttamisessa mittaroinnin avulla? 

Lopuksi muutama asia pohdittavaksi, kun arvioidaan organisaation tilannetta vaikuttavassa strategisessa johtamisessa mittaroinnin näkökulmasta:

  • Miten strategisia toimenpiteitä kuvaavat mittarit nyt toimivat? Koetko, että ne vaikuttavat toimintaan ohjaavasti?
  • Ovatko mittarit mielestäsi tarkoituksenmukaisia ja osuvat käyttötarkoitukseen?
  • Pystyykö strategisen tason mittareista johtamaan tavoitteita organisaation seuraaville tasoille?
  • Kuinka laadukasta on mittareissa käytettävä tieto?
  • Kuinka hyvin pystyt hyödyntämään eri järjestelmiä mittareissa käytettävinä tietolähteinä?
  • Mitkä ovat riippuvuussuhteet eri asioiden ja sitä kautta mittareiden välillä? Mitkä asiat ovat olennaisia vaikuttavuuden kannalta ja ovatko nämä huomioitu mittareissa?
  • Mittaatko asioita peilaten nykytilaan ja historiaan vai onko mittareiden tarkoitus ennakoida tulevia tapahtumia?
  • Miten ennustemallit on rakennettu?
  • Kuinka paljot investoit vuodessa laadukkaaseen tiedolla johtamiseen? Onko organisaatiossasi suunnitelmia panostaa tiedolla johtamisen kehittämiseen?

Yksi tapa panostaa strategisen johtamisen kehittämiseen on laatia tiedolla johtamisen visio ja tiekartta, jonka avulla saadaan ymmärrys mihin johtamisessa halutaan panostaa ja mitä tähän tavoitetilaan pääsy vaatii. Kannattaa tutustua mm. Netumin yhteishankkeeseen Aivoliiton kanssa, jossa rakennettiin tiedolla johtamisen visio ja tiekartta.

 

Haluatko kuulla lisää? Ota rohkeasti yhteyttä asiantuntijoihimme. Autamme mielellämme!

 

Tuomas Koskiniemi,
Johdon Konsultti
+358 40 1766204
tuomas.koskiniemi@netum.fi

 Julkaisemme lähiaikoina blogin jatko-osan, jossa käsitellään miten rakennat laadukkaan mittausjärjestelmän vaikuttavan strategisen johtamisen tueksi. 

 

Haluatko lisätietoja? Ota meihin yhteyttä!