Digistrategialla selkeyttä ja suuntaa liiketoimintamuutosten toteuttamiseen

Digitalisaatio muuttaa yritysten liiketoimintaympäristöä, liiketoimintamalleja ja ansaintalogiikoita. Toimitusketjujen tulee olla läpinäkyviä ja niitä on pystyttävä johtamaan ja ohjaamaan reaaliaikaisesti, mielellään mobiilisti.

Dataa kerätään niin tuotteista kuin prosesseistakin, mutta miten tehdä säästöjä tai uutta liiketoimintaa? Aluksi tarvitaan hyvä digistrategia. Se on päivittyvä kokonaisnäkemys siitä, mitä yritys tavoittelee digitalisoinnilla. Digistrategia on osa liiketoimintastrategiaa tai vahvasti siihen linkittyvä.

Digistrategia prosessina

Nykytila-analyysilla kokonaiskuva lähtötilanteesta

Digistrategia lähtee liikkeelle kattavasta nykytila-analyysistä, mikä antaa hyvän ja realistisen pohjan seuraaville vaiheille. Aluksi selvitetään liiketoimintaympäristön muutoksia haastattelemalla mm. asiakkaita, loppukäyttäjiä ja toimittajia. Sitten analysoidaan ja kuvataan prosessit, tunnistetaan tietovirrat ja analysoidaan datan käytettävyys. Lopuksi määritellään yrityksen digikypsyys, mielellään useiden toimintojen ja vastaajien näkökulmista.

Tiekartta johtaa visioon 

Seuraavassa vaiheessa määritellään visio ja tiekartta. Visio on tavoitetila, johon halutaan päästä. Tiekarttaan kootaan ne konkreettiset toimenpiteet, jotka pitää tehdä vision saavuttamiseksi. Määritellään tarvittavat projektit ja työpaketit sekä luokitellaan ja priorisoidaan ne aikajanalle, teemoitetaan vuodet fokuksen parantamiseksi, tehdään hankkeistus eli kootaan loogisesti yhteen kuuluvat työpaketit ja projektit yhden hankkeen alle. Suunnittelun aikajänne on tyypillisesti keskipitkä, eli 3–5 vuotta. Tiekarttaan on hyvä saada monipuolinen näkemys osallistamalla eri toimintojen ja henkilöstöryhmien edustajia.

Digitaalista tiekarttaa suunniteltaessa on hyvä tunnistaa digitalisaatiosta saatavia hyötyjä, esimerkiksi automatisoinnin tai robotisoinnin mahdollisuuksia. Hyvä esimerkki on tilausten käsittely, jossa tyypillisesti siirretään käsin tilaustietoja järjestelmästä toiseen. Työvaihe voidaan automatisoida digitaalisella ratkaisulla ja yritys voi näin samanaikaisesti sekä parantaa palvelua että tehostaa toimintaa.

Muutosjohtamisella saavutetaan halutut tulokset 

Oleellista digistrategiassa on muutoksen läpivienti. Digitalisaatio muuttaa liiketoimintojen luonnetta ja työnkuvia läpi organisaation. Se monimutkaistaa ja monistaa myös asiakkaan ja yrityksen välistä kommunikaatiota. Kosketuspintojen määrä kasvaa ja niiden yhtenäistäminen edellyttää hyvää muutosjohtamista ja uusien toimintamallien käyttöönottoa. Muutoksen läpivienti vaatii johdolta sitoutuneisuutta ja kannustavaa otetta johtamisessa. On luotava realistinen näkemys osaamisvajeista ja koulutustarpeista. Huolella tehty nykytilan analyysi ja digikyvykkyyden arviointi auttaa kokonaisuuden hahmottamisessa ja kriittisten menestystekijöiden tunnistamisessa. Usein yrityksen ulkopuolinen asiantuntija on hyvä apu ja sparraaja yrityksen johtoryhmälle digistrategian laatimisessa ja samalla se tuo jäntevyyttä tekemiseen.

Netum – Viisas ja vastuullinen digikehityskumppani 

Netumin johdon konsulteilta saat selkeyttä ja suuntaa digitalisaation valmiuksien ja varantojen edistämiseen sekä liiketoimintamuutosten toteuttamiseen teknologian avulla – ihmistä unohtamatta. Viisain tapa rakentaa kestäviä IT-ratkaisuja on kehittää uusia toteutuksia huomioiden olemassa olevat ratkaisut. Näin digimuutos menee eteenpäin sujuvammin, kustannustehokkaammin ja saadut ratkaisut kestävät aikaa. Lopputuloksena näet yrityksesi nykytilanteen ja kehityspolun selkeästi, tiedät mikä on tavoitteenne ja saat järkevät työkalut sinne pääsemiseksi.

 


Jyrki Poikkimäki,
Johdon konsultti
jyrki.poikkimaki@netum.fi

Haluatko lisätietoja? Ota meihin yhteyttä!