Keskeiset tunnusluvut

Konsernin avainluvut

Tuhatta euroa ellei
toisin mainita
7–12/2022 7–12/2021 Muutos 1–12/2022 1–12/2021 Muutos
Liikevaihto 13 719 11 965 14,7 % 29 146 22 401 30,1 %
Liikevaihdon kasvu, prosenttia 14,7 % 33,4 %   30,1 % 27,7 %  
Orgaaninen kasvu, prosenttia 3,8 % 18,6 %   21,8 % 20,1 %  
Käyttökate (EBITDA) 943 1 535 -38,6 % 2 817 3 395 -17,0 %
EBITDA, % liikevaihdosta 6,9 % 12,8 %   9,7 % 15,2 %  
Liikevoitto ennen liikearvon
poistoja (EBITA)
754 1 389 -45,7 % 2 485 3 140 -20,9 %
EBITA, % liikevaihdosta 5,5 % 11,6 %   8,5 % 14,0 %  
Vertailukelpoinen EBITA1) 798 1 482 -48,6 % 2 561 3 129 -18,2 %
Vertailukelpoinen EBITA,
% liikevaihdosta
5,8 % 12,4 %   8,8 % 14,0 %  
Liikevoitto (-tappio) -108 692 -115,6 % 761 1 909 -60,1 %
Liikevoitto (-tappio),
% liikevaihdosta
-0,8 % 5,8 %   2,6 % 8,5 %  
Katsauskauden tulos -308 444 -169,4 % 185 529 -65,1 %
Katsauskauden tulos ilman
liikearvon poistoja
554 1 141 -51,4 % 1 909 1 760 8,5 %
Vertailukelpoinen tulos ilman
liikearvon poistoja1)
589 1 216 -51,6 % 1 969 2 451 -19,7 %
Osakekohtainen tulos, EUR -0,03 0,04 -161,3 % 0,02 0,05 -69,2 %
Osakekohtainen tulos ilman
liikearvon poistoja, EUR
0,05 0,11 -57,1 % 0,16 0,17 -4,2 %
Vertailukelpoinen osake-
kohtainen tulos ilman liike-
arvon poistoja, EUR
0,05 0,12 -57,2 % 0,17 0,24 -29,1 %
Henkilöstön lukumäärä
kauden lopussa
      276 217 27,2 %
Omavaraisuusaste, %       59,6 % 60,6 % -1,7 %
Oman pääoman tuotto, %       1,5 % 6,1 % -74,9 %
1)Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät esitetään tilinpäätöstiedotteen taulukossa Vertailukelpoinen tulos ilman liikearvon poistoja.

Tunnuslukujen laskentaperiaatteet

EBITDA  = Liikevoitto + konserniliikearvon poistot + liikearvon poistot + suunnitelman mukaiset poistot
EBITA = Liikevoitto + konserniliikearvon poistot + liikearvon
poistot
Vertailukelpoinen EBITA = Liikevoitto + konserniliikearvon poistot + liikearvon
poistot + vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät
liikevoitossa
Tilikauden tulos ilman liikearvon poistoja = Tilikauden tulos + konserniliikearvon poistot + liike-
arvon poistot
Vertailukelpoinen tulos ilman liikearvon poistoja = Tilikauden tulos + konserniliikearvon poistot + liike-
arvon poistot + vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät
Osakekohtainen tulos = Tilikauden voitto / Ulkona olevien osakkeiden luku-
määrä kaudella keskimäärin (kauden alun ja lopun
keskiarvo)
Osakekohtainen tulos ilman liikearvon poistoja = Tilikauden voitto ilman liikearvon poistoja /
Ulkona olevien osakkeiden lukumäärä kaudella keski-
määrin (kauden alun ja lopun keskiarvo)
Vertailukelpoinen osakekohtainen tulos ilman liikearvon poistoja = Vertailukelpoinen tulos ilman liikearvon poistoja /
Ulkona olevien osakkeiden lukumäärä kaudella keski-
määrin (kauden alun ja lopun keskiarvo)
Omavaraisuusaste = (Oma pääoma yhteensä + pitkäaikainen pääomalaina + lyhytaikainen pääomalaina) / Oma pääoma ja velat
yhteensä
Oman pääoman tuotto = Katsauskauden tulos / Oma pääoma keskimäärin
(kauden alun ja lopun keskiarvo)
sijoittajille