Keskeiset tunnusluvut

Konsernin avainluvut

Tuhatta euroa ellei
toisin mainita
1–6/2022 1–6/2021 Muutos 1–12/2021
Liikevaihto 15 426 10 436 47,8 % 22 401
Liikevaihdon kasvu, prosenttia 47,8 % 21,7 %   27,7 %
Orgaaninen kasvu, prosenttia 22,6 % 21,7 %   20,1 %
Käyttökate (EBITDA) 1 874 1 893 -1,0 % 3 395
EBITDA, % liikevaihdosta 12,1 % 18,1 %   15,2 %
Liikevoitto ennen liikearvon
poistoja (EBITA)
1 731 1 784 -3,0 % 3 140
EBITA, % liikevaihdosta 11,2 % 17,1 %   14,0 %
Vertailukelpoinen EBITA1) 1 783 1 610 10,7 % 3 129
Vertailukelpoinen EBITA,
% liikevaihdosta
11,4 % 15,4 %   14,0 %
Liikevoitto (-tappio) 869 1 251 -30,5 % 1 909
Liikevoitto (-tappio),
% liikevaihdosta
5,6 % 12,0 %   8,5 %
Katsauskauden tulos 493 86 475,0 % 529
Katsauskauden tulos ilman
liikearvon poistoja
1 355 619 118,9 % 1 760
Vertailukelpoinen tulos ilman
liikearvon poistoja1)
1 381 1 180 17,0 % 2 451
Osakekohtainen tulos, EUR 0,04 0,01 411,8 0,05
Osakekohtainen tulos ilman
liikearvon poistoja, EUR
0,12 0,06 94,8 % 0,17
Vertailukelpoinen osake-
kohtainen tulos ilman liike-
arvon poistoja, EUR
0,12 0,12 7,3 % 0,24
Henkilöstön lukumäärä
kauden lopussa
263 171 53,8 % 217
Omavaraisuusaste, % 57,2 % 62,4 %   60,6 %
Oman pääoman tuotto, % 8,3 % 2,0 %   6,1 %

Tunnuslukujen laskentaperiaatteet

EBITDA  = Liikevoitto + konserniliikearvon poistot + liikearvon poistot + suunnitelman mukaiset poistot
EBITA = Liikevoitto + konserniliikearvon poistot + liikearvon
poistot
Vertailukelpoinen EBITA = Liikevoitto + konserniliikearvon poistot + liikearvon
poistot + vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät
liikevoitossa
Tilikauden tulos ilman liikearvon poistoja = Tilikauden tulos + konserniliikearvon poistot + liike-
arvon poistot
Vertailukelpoinen tulos ilman liikearvon poistoja = Tilikauden tulos + konserniliikearvon poistot + liike-
arvon poistot + vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät
Osakekohtainen tulos = Tilikauden voitto / Ulkona olevien osakkeiden luku-
määrä kaudella keskimäärin (kauden alun ja lopun
keskiarvo)
Osakekohtainen tulos ilman liikearvon poistoja = Tilikauden voitto ilman liikearvon poistoja /
Ulkona olevien osakkeiden lukumäärä kaudella keski-
määrin (kauden alun ja lopun keskiarvo)
Vertailukelpoinen osakekohtainen tulos ilman liikearvon poistoja = Vertailukelpoinen tulos ilman liikearvon poistoja /
Ulkona olevien osakkeiden lukumäärä kaudella keski-
määrin (kauden alun ja lopun keskiarvo)
Omavaraisuusaste = (Oma pääoma yhteensä + pitkäaikainen pääomalaina + lyhytaikainen pääomalaina) / Oma pääoma ja velat
yhteensä
Oman pääoman tuotto = Katsauskauden tulos / Oma pääoma keskimäärin
(kauden alun ja lopun keskiarvo)