Keskeiset tunnusluvut

Konsernin avainluvut

 

Tuhatta euroa ellei
toisin mainita
7–12/2021 7–12/2020 Muutos 1–12/2021 1–12/2020 Muutos
Liikevaihto 11 965 8 967 33,4 % 22 401 17 541 27,7 %
Liikevaihdon kasvu, prosenttia 33,4 % 31,8 % 27,7 % 31,1 %
Orgaaninen kasvu, prosenttia 18,6 % 31,8 % 20,1 % 33,6 %
Käyttökate (EBITDA) 1 535 1 695 -9,4 % 3 395 3 242 4,7 %
EBITDA, % liikevaihdosta 12,8 % 18,9 % 15,2 % 18,5 %
Liikevoitto ennen liikearvon
poistoja (EBITA)
1 389 1 536 -9,5 % 3 140 3 083 1,9 %
EBITA, % liikevaihdosta 11,6 % 17,1 % 14,0 % 17,6 %
Vertailukelpoinen EBITA1) 1 482 1 536 -3,5 % 3 129 3 083 1,5 %
Vertailukelpoinen EBITA,
% liikevaihdosta
12,4 % 17,1 % 14,0 % 17,6 %
Liikevoitto (-tappio) 692 469 47,5 % 1 909 2 016 -5,3 %
Liikevoitto (-tappio),
% liikevaihdosta
5,8 % 5,2 % 8,5 % 11,5 %
Katsauskauden tulos 444 -33 529 1 311 -59,6 %
Katsauskauden tulos ilman
liikearvon poistoja
1 141 1 760 -35,2 % 1 760 1 141 54,2 %
Vertailukelpoinen tulos ilman
liikearvon poistoja1)
1 216 1 033 17,6 % 2 451 2 378 3,1 %
Osakekohtainen tulos, EUR 0,04 0,00 0,05 0,15 -65,6 %
Osakekohtainen tulos ilman
liikearvon poistoja, EUR
0,11 0,12 -5,8 % 0,17 0,27 -36,8 %
Vertailukelpoinen osake-
kohtainen tulos ilman liike-
arvon poistoja, EUR
0,12 0,12 0,4 % 0,24 0,27 -12,0 %
Henkilöstön lukumäärä
kauden lopussa
217 130 66,9 %
Omavaraisuusaste, % 60,6 % 44,2 % 37,1 %
Oman pääoman tuotto, % 6,1 % 31,5 % -80,7 %
(tuhatta euroa, ellei toisin ilmoiteta) 1.1.–31.3.2021 1.1.–31.3.2020 1.1.–31.12.2020 1.1.–31.12.2019
(FAS, tilintarkastamaton, ellei toisin ilmoiteta)
Liikevaihto 4 802,4 4 377,7 17 541,31) 13 376,91)
Liikevaihdon kasvu, prosenttia 10 % - 31 % 13 %
Orgaaninen kasvu, prosenttia 10 % - 27 % 7 %
EBITDA 996,7 757,5 3 242,4 1 737,1
EBITDA, prosenttia liikevaihdosta 20,8 % 17,3 % 18,5 % 13,0 %
EBITA 945,1 731,2 3 082,9 1 614,1
EBITA, prosenttia liikevaihdosta 19,7 % 16,7 % 17,6 % 12,1 %
Vertailukelpoinen EBITA 771,2 731,2 3 082,9 1 614,1
Vertailukelpoinen EBITA, prosenttia liikevaihdosta 16,1 % 16,7 % 17,6 % 12,1 %
Liikevoitto (-tappio) 678,5 464,6 2 016,11) 674,71)
Liikevoitto (-tappio), prosenttia liikevaihdosta 14,1 % 10,6 % 11,5 % 5,0 %
Tilikauden voitto (tappio) 478,5 370,2 1 311,31) 137,21)
Tilikauden voitto ilman liikearvon poistoja 745,2 636,8 2 378,1 1 076,5
Vertailukelpoinen voitto ilman liikearvon poistoja 606,1 636,8 2 378,1 1 076,5
Osakekohtainen tulos, EUR 0,05 0,04 0,15 0,02
Osakekohtainen tulos ilman liikearvon poistoja, EUR 0,08 0,07 0,27 0,13
Vertailukelpoinen osakekohtainen tulos ilman liikearvon poistoja, EUR 0,07 0,07 0,27 0,13
Henkilöstön lukumäärä tilikaudella keskimäärin 146 - 128 109
Omavaraisuusaste 40,4 % 36,2 % 44,2 % 37,4 %
Oman pääoman tuotto 38,7 % 46,1 % 31,5 % 4,7 %

1) tilintarkastettu

Tunnuslukujen laskentaperiaatteet

EBITDA = Liikevoitto + konserniliikearvon poistot ja konsernireservin vähennys + liikearvon poistot + suunnitelman mukaiset poistot
EBITA = Liikevoitto + konserniliikearvon poistot ja konsernireservin vähennys + liikearvon poistot
Vertailukelpoinen EBITA = Liikevoitto + konserniliikearvon poistot ja konsernireservin vähennys + liikearvon poistot + vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät liikevoitossa
Tilikauden voitto ilman liikearvon poistoja = Tilikauden voitto + konserniliikearvon poistot ja konsernireservin vähennys + liikearvon poistot
Tilikauden voitto ilman liikearvon poistoja = Tilikauden voitto + konserniliikearvon poistot ja konsernireservin vähennys + liikearvon poistot + vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät tilikauden voitossa
Osakekohtainen tulos = Tilikauden voitto

Ulkona olevien osakkeiden lukumäärä kaudella keskimäärin (kauden alun ja lopun keskiarvo*)

Osakekohtainen tulos ilman liikearvon poistoja = Tilikauden voitto ilman liikearvopoistoja

Ulkona olevien osakkeiden lukumäärä kaudella keskimäärin (kauden alun ja lopun keskiarvo*)

Vertailukelpoinen osakekohtainen tulos ilman liikearvon poistoja = Vertailukelpoinen voitto ilman liikearvopoistoja

Ulkona olevien osakkeiden lukumäärä kaudella keskimäärin (kauden alun ja lopun keskiarvo*)

Omavaraisuusaste = Oma pääoma yhteensä + pitkäaikainen pääomalaina + lyhytaikainen pääomalaina

Oma pääoma ja velat yhteensä

Oman pääoman tuotto = Tilikauden voitto**

Oma pääoma keskimäärin (kauden alun ja lopun keskiarvo)

* Vuonna 2019 toteutettu osakkeiden yhdistäminen huomioitu laskuissa.
** Osavuosiluvut normalisoitu.