Keskeiset tunnusluvut

Konsernin avainluvut

Tuhatta euroa ellei toisin mainita 1–6/2023 1–6/2022 Muutos 1–12/2022
Liikevaihto 17 106 15 426 10,9 % 29 146
Liikevaihdon kasvu, prosenttia 10,9 % 47,8 %   30,1 %
Orgaaninen kasvu, prosenttia 6,2 % 22,6 %   21,8 %
Käyttökate (EBITDA) 1 175 1 874 -37,3 % 2 817
EBITDA, % liikevaihdosta 6,9 % 12,1 %   9,7 %
Liikevoitto ennen liikearvon poistoja (EBITA) 974 1 731 -43,7 % 2 485
EBITA, % liikevaihdosta 5,7 % 11,2 %   8,5 %
Vertailukelpoinen EBITA1) 1 214 1 763 -31,2 % 2 561
Vertailukelpoinen EBITA, % liikevaihdosta 7,1 % 11,4 %   8,8 %
Liikevoitto (-tappio) -104 869 -112,0 % 761
Liikevoitto (-tappio), % liikevaihdosta -0,6 % 5,6 %   2,6 %
Katsauskauden tulos -315 493 -163,9 % 185
Katsauskauden tulos ilman liikearvon poistoja 763 1 355 -43,7 % 1 909
Vertailukelpoinen tulos ilman liikearvon poistoja1) 955 1 381 -30,8 % 1 969
Osakekohtainen tulos, EUR -0,03 0,04 -162,7 % 0,02
Osakekohtainen tulos ilman liikearvon poistoja, EUR 0,07 0,12 -44,7 % 0,16
Vertailukelpoinen osakekohtainen tulos ilman liike-
arvon poistoja, EUR
0,08 0,12 -32,1 % 0,17
Henkilöstön lukumäärä kauden lopussa 323 263 22,8 % 276
Omavaraisuusaste, % 47,5 % 57,2 %   59,6 %
Oman pääoman tuotto, % -5,6 % 8,3 %   1,5 %
1)Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät esitetään taulukossa Vertailukelpoinen tulos ilman liikearvon poistoja.

Tunnuslukujen laskentaperiaatteet

EBITDA  = Liikevoitto + konserniliikearvon poistot + liikearvon poistot + suunnitelman mukaiset poistot
EBITA = Liikevoitto + konserniliikearvon poistot + liikearvon
poistot
Vertailukelpoinen EBITA = Liikevoitto + konserniliikearvon poistot + liikearvon
poistot + vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät
liikevoitossa
Tilikauden tulos ilman liikearvon poistoja = Tilikauden tulos + konserniliikearvon poistot + liike-
arvon poistot
Vertailukelpoinen tulos ilman liikearvon poistoja = Tilikauden tulos + konserniliikearvon poistot + liike-
arvon poistot + vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät
Osakekohtainen tulos = Tilikauden voitto / Ulkona olevien osakkeiden luku-
määrä kaudella keskimäärin (kauden alun ja lopun
keskiarvo)
Osakekohtainen tulos ilman liikearvon poistoja = Tilikauden voitto ilman liikearvon poistoja /
Ulkona olevien osakkeiden lukumäärä kaudella keski-
määrin (kauden alun ja lopun keskiarvo)
Vertailukelpoinen osakekohtainen tulos ilman liikearvon poistoja = Vertailukelpoinen tulos ilman liikearvon poistoja /
Ulkona olevien osakkeiden lukumäärä kaudella keski-
määrin (kauden alun ja lopun keskiarvo)
Omavaraisuusaste = (Oma pääoma yhteensä + pitkäaikainen pääomalaina + lyhytaikainen pääomalaina) / Oma pääoma ja velat
yhteensä
Oman pääoman tuotto = Katsauskauden tulos / Oma pääoma keskimäärin
(kauden alun ja lopun keskiarvo)