Yhtiökokous 2022

NETUM GROUP OYJ:N YHTIÖKOKOUSKUTSU

Netum Group Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina 29.3.2022 klo 10.00 alkaen. Kokous pidetään poikkeusjärjestelyin ilman osakkeenomistajien tai näiden asiamiesten läsnäoloa Netum Group Oyj:n pääkonttorissa osoitteessa Yliopistonkatu 58 B, 33100 Tampere.

Yhtiön osakkeenomistajat ja näiden asiamiehet voivat osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää oikeuksiaan osakkeenomistajina ainoastaan etänä tai ennakkoon äänestämällä sekä esittämällä kirjallisesti vastaehdotuksia ja kysymyksiä tämän kutsun ja yhtiön antaman muun ohjeistuksen mukaisesti. Osakkeenomistajat tai näiden asiamiehet eivät voi osallistua yhtiökokoukseen paikan päällä. Ohjeet osakkeenomistajille löytyvät tämän kutsun osasta C. (Ohjeita kokoukseen osallistujille) sekä Yhtiön internetsivuilta https://www.netum.fi/sijoittajille/yhtiokokous-2022/.

Yhtiön hallitus on päättänyt poikkeuksellisesta kokousmenettelystä lain väliaikaisesta poikkeamisesta osakeyhtiölaista (375/2021) nojalla. Yhtiö on ryhtynyt väliaikaisen lain mahdollistamiin toimiin koronapandemian leviämisen rajoittamiseksi, ja jotta yhtiökokous voidaan pitää ennakoitavalla tavalla huomioiden yhtiön osakkeenomistajien, henkilökunnan ja muiden sidosryhmien terveys ja turvallisuus.

YHTIÖKOKOUKSEEN VOI ILMOITTAUTUA JA ÄÄNESTÄÄ ENNAKKOON 11.3.2022 KLO 10.00 ALKAEN:

  • oheisen linkin kautta: ilmottaudu ja ennakkoäänestä
  • toimittamalla yhtiön internetsivuilla saatavilla olevan ennakkoäänestyslomakkeen tai vastaavat tiedot postitse osoitteeseen Euroclear Finland Oy, Yhtiökokous / Netum Group Oyj, PL1110, 00101 Helsinki tai sähköpostitse osoitteeseen yhtiokokous@euroclear.eu

Tärkeitä päivämääriä

8.3.2022 klo 10:00 Kokouskutsu
Kysymysten määräaika alkaa
10.3.2022 klo 12:00 Kysymysten määräaika päättyy
11.3.2022 klo 10:00 Äänestyslomake
Ilmoittautuminen ja ennakkoäänestys alkaa
15.3.2022 Kysymysten vastaukset www-sivulle
17.3.2022 Osallistumisoikeuden täsmäytyspäivä
24.3.2022 klo 10:00 Ilmoittautuminen ja ennakkoäänestys päättyy
29.3.2022 klo 10:00 Yhtiökokous
31.3.2022 Osingonmaksun täsmäytyspäivä
7.4.2022 Osingon maksupäivä

 

A. YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

Puheenjohtajana toimii asianajaja Janne Haapakari. Mikäli Janne Haapakari on painavasta syystä estynyt toimimasta puheenjohtajana, hallitus nimeää puheenjohtajaksi parhaaksi katsomansa henkilön.

3. Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

Pöytäkirjan tarkastajana ja ääntenlaskun valvojana toimii yhtiön talousjohtaja Pekka Levänen.  Mikäli Pekka Leväsellä ei painavasta syystä johtuen ole mahdollisuutta toimia pöytäkirjantarkastajana ja ääntenlaskun valvojana, hallitus nimeää pöytäkirjan tarkastajaksi ja ääntenlaskun valvojaksi parhaaksi katsomansa henkilön.

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Kokoukseen osallistuviksi osakkeenomistajiksi katsotaan ne osakkeenomistajat, joilla on osakeyhtiölain 5 luvun 6 ja 6 a §:n mukaan oikeus osallistua yhtiökokoukseen ja jotka ovat joko äänestäneet ennakkoon ennakkoäänestysajan kuluessa tai osallistuvat yhtiökokoukseen etänä tietoliikenneyhteyden avulla. Ääniluettelo vahvistetaan Euroclear Finland Oy:n toimittamien tietojen perusteella.

6. Vuoden 2021 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Toimitusjohtajan katsauksen esittäminen.

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiökokous vahvistaa tilinpäätöksen.

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2021 yhtiön voitonjakokelpoisista varoista maksetaan osinkoa 0,11 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 31.3.2022 on merkittynä osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan 7.4.2022.

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan palkkiona 2000 euroa kuukaudelta ja muille jäsenille kullekin 1500 euroa kuukaudessa. Hallituksen jäsenille maksetaan kokouspalkkioita valiokuntien kustakin kokouksesta seuraavasti: valiokunnan puheenjohtajalle maksetaan 600 euroa kokouksesta, ja muille valiokunnan jäsenille 400 euroa kokouksesta. Lisäksi hallituksen jäsenille maksetaan kokouksista aiheutuneet kohtuulliset matkakustannukset.

Osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä yli 50 % yhtiön kaikista osakkeista ja osakkeiden tuottamasta äänimäärästä, ovat ilmoittaneet yhtiölle kannattavansa hallituksen ehdotusta.

11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi viisi (5).

Osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä yli 50 % yhtiön kaikista osakkeista ja osakkeiden tuottamasta äänimäärästä, ovat ilmoittaneet yhtiölle kannattavansa hallituksen ehdotusta.

12. Hallituksen jäsenten valitseminen

Osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä yli 50 % yhtiön kaikista osakkeista ja osakkeiden tuottamasta äänimäärästä, ehdottavat yhtiökokoukselle, että toimikaudelle, joka päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, yhtiön hallituksen jäseniksi valitaan uudelleen nykyiset jäsenet Repe Harmanen, Olavi Köngäs, Lars Laaksonen ja Jarmo Puputti sekä uutena jäsenenä Marja-Liisa Niinikoski. Ehdotetut henkilöt ovat antaneet suostumuksensa valintaan. Hallituksen nykyisistä jäsenistä Sari Helander on ilmoittanut, ettei hän ole käytettävissä uudelleenvalintaa varten.

Uudelleen valittavaksi ehdotettujen hallituksen nykyisten jäsenten tiedot ovat nähtävissä Netum Group Oyj:n internetsivuilla osoitteessa https://www.netum.fi/sijoittajille/hallitus/ ja ehdotetun uuden jäsenen tiedot osoitteessa https://www.netum.fi/sijoittajille/yhtiokokous-2022/niinikoski/.

13. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilintarkastajan palkkio maksetaan yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

14. Tilintarkastajan valitseminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että toimikaudelle, joka päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö Oy Tuokko Ltd. Tilintarkastusyhteisö Oy Tuokko Ltd on ilmoittanut, että yhtiön tilintarkastuksesta päävastuullisena tilintarkastajana toimisi KHT Tuija Siuko.

15. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeiden oikeuttavien erityisten oikeuksien antamiseen

Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista ja osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen optio-oikeuksien ja muiden osakkeiseen oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta yhdessä tai useammassa erässä, joko maksua vastaan tai maksutta. Annettavien osakkeiden määrä voi olla yhteensä enintään 2.000.000 osaketta, mikä määrä vastaa noin 17,3 % yhtiön kaikista osakkeista kokouskutsupäivän tilanteen mukaan. Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään kaikista osakeannin ehdoista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista, mukaan lukien oikeuden osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poikkeamiseen.

Hallitus voi käyttää valtuutusta yritysjärjestelyjen tai muiden yhtiön liiketoimintaan liittyvien järjestelyjen toteuttamiseen, henkilöstön kannustinjärjestelmän toteuttamiseen tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin.

Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 31.3.2023 saakka. Valtuutus kumoaa hallitukselle aikaisemmin annetun valtuutuksen.

16. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 500.000 oman osakkeen hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Valtuutuksen nojalla hankittavien osakkeiden enimmäismäärä vastaa noin 4,3 % yhtiön kaikista ulkona olevista osakkeista kokouskutsupäivän tilanteen mukaan.

Osakkeet hankitaan muuten kuin osakkeenomistajien omistusten mukaisessa suhteessa (suunnattu hankinta) Nasdaq Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä hankintahetken markkinahintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan. Valtuutusta esitetään käytettäväksi esimerkiksi luovutettavaksi mahdollisten yrityskauppojen tai osakepohjaisten kannustinjärjestelmien toteuttamiseksi tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin sekä muutoin edelleen luovutettavaksi, yhtiöllä pidettäväksi tai mitätöitäväksi. Hallitus voi päättää kaikista muista omien osakkeiden hankkimisen ehdoista.

Valtuutus on voimassa 31.3.2023 asti ja kumoaa aikaisemmat käyttämättömät omien osakkeiden hankintavaltuutukset.

17. Kokouksen päättäminen

B. YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT

Yhtiökokouksen asialistalla olevat päätösehdotukset, tämä kokouskutsu, tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus ovat saatavilla Netum Group Oyj:n internetsivuilla osoitteessa https://www.netum.fi/sijoittajille/yhtiokokous-2022/.

Yhtiökokouksen pöytäkirja on saatavilla yhtiön internetsivuilla viimeistään 5.4.2022.

C. OHJEITA KOKOUKSEEN OSALLISTUJILLE

Varsinainen yhtiökokous järjestetään siten, että osakkeenomistajien tai näiden asiamiesten ei ole mahdollista osallistua kokoukseen kokouspaikalla. Osakkeenomistajat ja asiamiehet voivat osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan vain tietoliikenneyhteyden avulla etänä tai ennakkoäänestämällä sekä esittämällä kirjallisesti vastaehdotuksia ja kysymyksiä tämän kutsun ja Yhtiön muun ohjeistuksen mukaisesti.

Etäosallistumista varten linkki yhtiökokoukseen ja henkilökohtainen käyttäjätunnus ja salasana lähetetään sähköpostilla ilmoittautumisen yhteydessä annettuun sähköpostiosoitteeseen ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen. Myös ennakkoon äänestäneet osakkeenomistajat voivat osallistua yhtiökokoukseen etänä tietoliikenneyhteyden avulla. Ennakkoon äänestäneidenantamat äänet huomioidaan yhtiökokouksen päätöksenteossa riippumatta siitä, osallistuvatko he yhtiökokoukseen etänä vai eivät. Mikäli he osallistuvat etänä, niin heillä on mahdollisuus halutessaan muuttaa antamiaan ennakkoääniä kokouksen aikana mahdollisen äänestyksen tapahtuessa.

Tarkemmat ohjeet yhtiökokoukseen etänä osallistumiseksi lähetetään kokoukseen ilmoittautuneille sähköpostitse ilmoittautumisajan päätyttyä. Ohjeistus löytyy myös yhtiön internetsivuilta.

Yhtiökokoukseen osallistuminen tietoliikenneyhteyden avulla etänä on mahdollista vain yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä osakasluettelolle merkityille osakkeenomistajille, jotka ovat ilmoittautuneet kokoukseen tämän kutsun mukaisesti. Yhtiökokoukseen etänä osallistuvien osakkeenomistajien katsotaan osallistuvan yhtiökokoukseen ja he voivat yhtiökokouksen yhteydessä äänestää sekä esittää kysymyksiä chat-toiminnon kautta.

1. Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 17.3.2022 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja voi osallistua yhtiökokoukseen joko äänestämällä ennakkoon tai osallistumalla siihen tietoliikenneyhteyden avulla etänä. Osakkeenomistuksessa yhtiökokouksen täsmäytyspäivän jälkeen tapahtuneet muutokset eivät vaikuta oikeuteen osallistua yhtiökokoukseen eivätkä osakkeenomistajan äänimäärään.

2. Ilmoittautuminen ja äänestäminen ennakkoon

Ilmoittautuminen ja ennakkoäänestys alkavat 11.3.2022 klo 10.00, kun jäljempänä kohdassa 5. esitetty määräaika äänestykseen otettavien vastaehdotusten toimittamiselle on päättynyt. Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua yhtiökokoukseen ja halutessaan äänestää ennakkoon viimeistään 24.3.2022 klo 10.00, mihin mennessä ilmoittautumisen tulee olla tehtynä ja ennakkoäänten on oltava perillä.

Osakkeenomistaja, jonka osakkeet ovat rekisteröitynä hänen suomalaisella arvo-osuustilillään, voi ilmoittautua ja äänestää ennakkoon 11.3.2022 klo 10.00 – 24.3.2022 klo 10.00 välisenä aikana seuraavilla tavoilla:

a) Internetsivujen kautta osoitteessa https://www.netum.fi/sijoittajille/yhtiokokous-2022/

b) Henkilöomistajat kirjautuvat palveluun vahvalla sähköisellä tunnistautumisella, joka toimii pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. Yhteisöomistajat tarvitsevat kirjautumiseen osakkeenomistajan arvo-osuustilin numeron yhteisö-/yksilöintitunnuksen lisäksi. Mikäli yhteisöomistaja käyttää sähköistä Suomi.fi-valtuutta, ilmoittautuminen edellyttää valtuutetulta vahvaa sähköistä tunnistautumista, joka toimii pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.

Jos yhteisöomistaja käyttää sähköistä Suomi.fi-valtuutta, valtuutetun tulee yhtiökokoukseen ilmoittautuessa tunnistautua vahvalla sähköisellä tunnistautumisella Euroclear Finland Oy:n yhtiökokouspalvelussa. Sen jälkeen hänet ohjataan Suomi.fi-palveluun ja hänen asiointivaltuutensa tarkistetaan automaattisesti, jonka jälkeen hänet ohjataan takaisin Euroclear Finland Oy:n palveluun. Asiointivaltuus voi perustua sähköiseen Suomi.fi-valtuutukseen tai kaupparekisteriin perustuvaan edustamisoikeuteen. Vahva sähköinen tunnistaminen toimii pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.

Yhteisöomistaja voi tehdä ilmoittautumistietojen ja valtuutettujen muutoksia suoraan Euroclear Finland Oy:n palvelussa ilmoittautumisajan päättymiseen saakka. Jos muutoksia tulee vielä ilmoittautumisajan jälkeen, osakkeenomistajan on oltava yhteydessä Netum Group Oyj:öön sähköpostitse agm2022@netum.fi.

c) Postitse tai sähköpostin kautta

Osakkeenomistaja voi toimittaa yhtiön internetsivuilla saatavilla olevan ennakkoäänestyslomakkeen tai vastaavat tiedot postitse osoitteeseen Euroclear Finland Oy, Yhtiökokous / Netum Group Oyj, PL1110, 00101 Helsinki tai sähkpostitse osoitteeseen yhtiokokous@euroclear.eu.

Äänestyslomake on saatavilla yhtiön internet sivuilla viimeistään 11.3.2022 alkaen.

Jos osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen toimittamalla ennakkoäänet postitse tai sähköpostin kautta Euroclear Finland Oy:lle, äänten toimittaminen ennen ilmoittautumisen ja ennakkoäänestyksen päättymistä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen, mikäli siitä ilmenevät edellä mainitut ilmoittautumiseen vaadittavat tiedot.

Mikäli ennakkoon äänestänyt osakkeenomistaja haluaa muuttaa äänestystään ja äänestää uudestaan osallistuessaan yhtiökokoukseen tietoliikenneyhteyden avulla etänä, korvataan osakkeenomistajan ennakkoäänet yhtiökokouksen aikana annetuilla äänillä. Asiamies tai lakimääräinen edustaja ei kuitenkaan voi kokouksen aikana muuttaa ennakkoäänestyksessä mahdollisesti useamman osakkeenomistajan puolesta antamiaan ääniä.

Ennakkoäänestyksen ohjeet ovat saatavilla yhtiön internetsivuilla osoitteessa https://www.netum.fi/sijoittajille/yhtiokokous-2022.

Lisätietoja ennakkoäänestyksestä on saatavissa yhtiöltä myös puhelimitse numerosta +358 40 851 1541 maanantaista perjantaihin klo 8.00 - 16.00 välisenä aikana.

Ilmoittautumisen yhteydessä osakkeenomistajan tai asiamiehen on ilmoitettava pyydetyt henkilötiedot. Osakkeenomistajien Netum Group Oyj:lle tai Euroclear Finland Oy:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

3. Asiamiehen tai edustajan käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Myös osakkeenomistajan asiamiehen on osallistuttava kokoukseen etäyhteyden avulla tai äänestettävä ennakkoon. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvo-osuustileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

Yhteisöomistaja voi käyttää myös sähköistä Suomi.fi-valtuuttamispalvelua perinteisen valtakirjan sijaan. Tällöin yhteisö valtuuttaa nimeämänsä valtuutetun Suomi.fi-palvelussa osoitteessa https://www.suomi.fi/valtuudet  käyttämällä valtuusasiaa ”Yhtiökokouksessa edustaminen”. Euroclear Finland Oy:n yhtiökokouspalvelussa valtuutetun tulee ilmoittautumisen yhteydessä tunnistautua vahvalla sähköisellä tunnistautumisella ja sen jälkeen sähköinen valtuus tarkistetaan automaattisesti. Vahva sähköinen tunnistaminen toimii pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. Lisätietoja suomi.fi/valtuudet –sivustolla sekä yhtiön internet-sivuilla osoitteessa https://www.netum.fi/sijoittajille/yhtiokokous-2022/.

Malli valtakirjaksi ja äänestysohjeiksi on saatavilla yhtiön internetsivuilla osoitteessa https://www.netum.fi/sijoittajille/yhtiokokous-2022/viimeistään 8.3.2022.

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan ensisijaisesti sähköpostitse agm2022@netum.fi tai kirjeitse Netum Group Oyj, Yliopistonkatu 58 B, 33100 Tampere ennen ilmoittautumisajan päättymistä 24.3.2022 klo 10.00, mihin mennessä valtakirjojen on oltava perillä. Myös osakkeenomistajan asiamiehen on äänestettävä ennakkoon tässä kutsussa kuvatulla tavalla.

Valtakirjan toimittaminen yhtiölle ennen ilmoittautumisajan päättymistä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen, kunhan siitä ilmenevät edellä mainitut ilmoittautumiseen vaadittavat tiedot.

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajan tulee noudattaa valtakirjojen osalta omaisuudenhoitajan erikseen antamia ohjeita kuten alla kohdassa 4. on esitetty. Jos osakkeenomistaja haluaa valtuuttaa asiamiehekseen muun tahon kuin omaisuudenhoitajansa, tulee asiamiehen esittää yhtiölle päivätty valtakirja, jolla hän osoittaa olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa.

Yhteisöomistaja voi käyttää myös sähköistä Suomi.fi-valtuuttamispalvelua perinteisen valtakirjan sijaan. Tällöin yhteisö valtuuttaa nimeämänsä valtuutetun Suomi.fi-palvelussa osoitteessa https://www.suomi.fi/valtuudet käyttämällä valtuusasiaa ”Yhtiökokouksen edustaminen”. Euroclear Finland Oy:n yhtiökokouspalvelussa valtuutetun tulee ilmoittautumisen yhteydessä tunnistautua vahvalla sähköisellä tunnistautumisella ja sen jälkeen sähköinen valtuus tarkistetaan automaattisesti.

4. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 17.3.2022. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 24.3.2022 klo 10.00 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.

Osakkeenomistuksessa yhtiökokouksen täsmäytyspäivän jälkeen tapahtuneet muutokset eivät vaikuta oikeuteen osallistua yhtiökokoukseen eivätkä osakkeenomistajan äänimäärään.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet rekisteröitymisestä tilapäiseen osakasluetteloon, valtakirjojen antamisesta ja ilmoittautumisesta yhtiökokoukseen.

Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeenomistaja, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajan on myös huolehdittava ennakkoäänestämisestä hallintarekisteröidyn osakkeen omistajan puolesta hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajia koskevan ilmoittautumisajan kuluessa.

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajia kehotetaan äänestämään ennakkoon tässä kutsussa kuvatulla tavalla. Hallintarekisteröidyn osakkeenomistajan itse osallistuessa tietoliikenneyhteyden avulla yhtiökokoukseen, on hänen mahdollista äänestää kokouksen aikana toteutettavan äänestyksen yhteydessä. Hallintarekisteröidyn osakkeenomistajan valtuuttaman osallistuessa tietoliikenneyhteyden avulla yhtiökokoukseen yhden edustamansa osakkeenomistajan puolesta, on hänen mahdollista äänestää kokouksen aikana toteutettavan äänestyksen yhteydessä.

5. Vastaehdotukset, oikeus esittää kysymyksiä ja muut tiedot

Osakkeenomistajilla, joilla on vähintään yksi sadasosa yhtiön kaikista osakkeista, on oikeus tehdä äänestykseen otettava vastaehdotus yhtiökokouksen asialistalla oleviin päätösehdotuksiin. Tällaiset vastaehdotukset on toimitettava yhtiölle sähköpostitse osoitteeseen agm2022@netum.fi viimeistään 9.3.2022 klo 12.00, mihin mennessä vastaehdotusten on oltava perillä.

Vastaehdotuksen tekevien osakkeenomistajien on esitettävä vastaehdotuksen toimittamisen yhteydessä riittävä selvitys osakeomistuksestaan. Vastaehdotus otetaan käsiteltäväksi yhtiökokouksessa edellytyksellä, että vastaehdotuksen tehneillä osakkeenomistajilla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen ja he omistavat yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä vähintään yhden sadasosan yhtiön kaikista osakkeista. Jos vastaehdotusta ei oteta käsiteltäväksi yhtiökokouksessa, vastaehdotuksen puolesta annettuja ääniä ei oteta huomioon. Yhtiö julkaisee mahdolliset äänestykseen otettavat vastaehdotukset yhtiön internetsivuilla osoitteessa https://www.netum.fi/sijoittajille/yhtiokokous-2022/ viimeistään 11.3.2022.

Osakkeenomistaja voi esittää osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:ssä tarkoitettuja kysymyksiä kokouksessa käsiteltävistä asioista 10.3.2022 klo 12.00 mennessä lähettämällä kysymykset sähköpostitse osoitteeseen agm2022@netum.fi. Osakkeenomistajien tekemät kysymykset, yhtiön johdon vastaukset kysymyksiin sekä mahdolliset muut kuin äänestykseen otetut vastaehdotukset ovat saatavilla yhtiön internetsivuilla osoitteessa https://www.netum.fi/sijoittajille/yhtiokokous-2022/ viimeistään 15.3.2022. Kysymysten esittämisen yhteydessä osakkeenomistajan on esitettävä riittävä selvitys osakeomistuksestaan.

6. Muut ohjeet/tiedot

Netum Group Oyj:llä on kokouskutsun päivänä 8.3.2022 yhteensä 11.535.000 osaketta ja ääntä. Yhtiön hallussa on 31.000 omaa osaketta, joilla ei voi käyttää äänivaltaa yhtiökokouksessa. Osakkeet ovat yhtä sarjaa ja jokainen osake tuottaa yhden äänen.

Osakeomistuksessa yhtiökokouksen täsmäytyspäivän jälkeen tapahtuneet muutokset eivät vaikuta oikeuteen osallistua yhtiökokoukseen eivätkä osakkeenomistajan äänimäärään yhtiökokouksessa.

Yhtiökokous järjestetään verkkokokouksena käyttäen Euroclear Finland Oy:n kokousjärjestelmää.

 

Helsingissä 8.3.2022

NETUM GROUP OYJ

Hallitus

 

Lisätietoja antaa:

Matti Mujunen, toimitusjohtaja
Puh: +358 40 047 6401

 

Jakelu:

Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
netum.fi