Ympäristöministeriön erityisasiantuntija Jenni Lehtonen on ilahtunut Netumin asiantuntijoiden innostuksesta ja motivaatiosta jäte- ja tuotetietojärjestelmän kehittämistä kohtaan.

Ympäristöministeriön erityisasiantuntija Jenni Lehtonen on ilahtunut Netumin asiantuntijoiden innostuksesta ja motivaatiosta jäte- ja tuotetietojärjestelmän kehittämistä kohtaan.

Ympäristöministeriö kirkasti jäte- ja tuotetietojärjestelmän tarpeet ja toteutusvaihtoehdot Netumin asiantuntijoiden avulla

EU:n ja Suomen jätelainsäädännön tavoitteena on varmistaa, että käytämme luonnonvaroja viisaasti. Jotta jätteistä syntyvä haitta jää mahdollisimman pieneksi, tarvitaan täsmällistä jätetietoa. Netumin asiantuntijat auttoivat ympäristöministeriötä selvittämään, miten kehitteillä oleva jäte- ja tuotetietojärjestelmä voisi parhaiten vastata sekä lainsäädännön että käyttäjien muuttuviin vaatimuksiin, ja kuinka se olisi parasta toteuttaa.

Valtakunnallisen jäte- ja tuotetietojärjestelmän kehitystyö on laaja kokonaisuus. Useiden toisiinsa linkittyvien järjestelmien lisäksi suunnittelussa täytyy huomioida eri viranomaisten ja muiden käyttäjäryhmien tarpeet sekä muuttuva lainsäädäntö. Netumin asiantuntijoiden tekninen asiantuntemus ja kokemus julkisista järjestelmähankkeista ovat olleet ympäristöministeriön erityisasiantuntija Jenni Lehtosen mukaan merkittävä apu järjestelmähankkeen etenemiselle.

“Netumin asiantuntijoiden valmiudet perehtyä nykyjärjestelmien toimintaan ja ongelmakohtiin sekä tietojärjestelmien kehittämistarpeisiin olivat keskeisessä roolissa hankkeen etenemisen kannalta. Heidän avullaan onnistuimme kirkastamaan jäte- ja tuotetietojärjestelmän vision ja keskeiset tavoitteet.”

Netum
Netum

Legacy to Digi -konseptin avulla uuden ja vanhan yhdistäminen onnistuu

Tietojärjestelmän kehittämistyötä edelsi kehittämistarpeiden tunnistusvaihe, joka tehtiin Netumin ja AFRY Finland Oy:n asiantuntijoiden yhteistyöllä. Tällä hetkellä jätetietoa kerätään useisiin valtakunnallisiin ja paikallisiin järjestelmiin, joista keskeisimpiä ovat ympäristönsuojelun valvonnan sähköinen asiointijärjestelmä YLVA eri osioineen ja kansainvälisten jätesiirtojen rekisteri. Nykyisiin järjestelmiin kerättävä tieto muodostaa pohjan Suomen jätetilastoinnille ja EU-raportoinnille. Netumin asiantuntijat ovat auttaneet ympäristöministeriötä kartoittamaan, miten aiempien järjestelmien perustuksia voitaisiin hyödyntää ja mitä olisi paras rakentaa täysin alusta.

”Kehitteillä oleva jäte- ja tuotetietojärjestelmä rakentuu nykyjärjestelmien varaan, mutta uutena osana järjestelmään perustetaan rekisteri Suomen sisällä tapahtuvissa jätekuljetuksissa käytettävien siirtoasiakirjojen tietoja varten. Keskeinen uudistus jätetiedon keräämisessä on sähköisten siirtoasiakirjojen käyttäminen ja niiden tietojen tallentaminen rekisteriin”, Lehtonen kuvailee.

Netumin Legacy to Digi -konsepti soveltuu erityisen hyvin juuri tämän kaltaisiin järjestelmähankkeisiin, joissa halutaan hyödyntää viisaasti jo olemassa olevia rakenteita.

”Kaikkea ei tarvitse muuttaa kerralla, vaan käyttökelpoiset osat vanhasta järjestelmästä voidaan hyvin sisällyttää uuteen palveluun”, sanoo Netumin johtava konsultti Jari Jokinen.

Netum

Jäte- ja tuotetietojärjestelmä tuo tiedon viranomaisten käyttöön entistä paremmin

Uudistuva järjestelmä vastaa paremmin muuttuneisiin kiertotalouden ja jätehuollon raportoinnin ja seurannan tarpeisiin. Netumin ja ympäristöministeriön asiantuntijat ovat selvittäneet, kuinka tiedon laatua, järjestelmien käyttäjäystävällisyyttä ja niiden välistä tiedonkulkua voitaisiin parantaa.

”Järjestelmän kehittämisestä hyötyvät monet eri viranomaiset, esimerkiksi ympäristönsuojelun valvontaviranomaiset saavat nykyistä kattavammin tietoja tehtäviensä hoitamiseen. Ympäristöministeriön asiantuntijat hyödyntävät erityisesti tilastotietoja jätehuollon ja kiertotalouden seuraamiseen ja alan lainsäädännön valmisteluun”, Lehtonen kertoo.

 

Jenni Lehtonen kiittää Netumin asiantuntijoita sujuvasta yhteistyöstä niin ympäristöministeriön asiantuntijoiden kuin hankkeen sidosryhmienkin välillä.

Jenni Lehtonen kiittää Netumin asiantuntijoita sujuvasta yhteistyöstä niin ympäristöministeriön asiantuntijoiden kuin hankkeen sidosryhmienkin välillä.

Netum

Tieto- ja käsitemalli parantaa tiedon laatua ja käytettävyyttä

Nykyjärjestelmien merkittävimmät tiedonkulun, sen laadun ja käytettävyyden haasteet johtuvat siitä, ettei niillä ole yhteistä tieto- ja käsitemallia. Uudistuvan jäte- ja tuotetietojärjestelmän tiedon laadun parantamiseksi sille on suunniteltu oma tieto- ja käsitemalli, jossa muun muassa määritellään järjestelmään yhtenäiset käsitteet. Työstä on vastannut Netumin tietoarkkitehti Pekka Nieminen.
”Tiedon heikko laatu on nykyjärjestelmien suuri haaste. Tietojen syöttäminen on ollut hankalaa, ja silloin syntyy herkästi esimerkiksi desimaalivirheitä tai käytetään väärää jätekoodia”, Nieminen selittää. Neuvokkaalla asiantuntijalla on kuitenkin runsaasti ideoita, kuinka tiedon laatua voidaan parantaa uudessa järjestelmässä.

”Nyt seuranta perustuu verkkolomakkeella tehtävään vuosiraporttiin. Mitä jos tieto syntyisikin jo siinä vaiheessa, kun jäte syntyy: kun sitä kerätään ja punnitaan? Esimerkiksi jätteen tyyppi ja paino voisi tulla suoraan digitaalisista vaakajärjestelmistä, jolloin pilkkuvirheitä ei synny niin helposti, ja tieto on lähtökohtaisesti laadukkaampaa”, Nieminen visioi.

Parempi käyttäjäkokemus helpottaa raportointia ja tekee tiedosta saavutettavampaa

Vuonna 2018 muuttuneet EU:n jätealan direktiivit ja vuonna 2019 hyväksytty uusi kertakäyttömuovidirektiivi ovat tuoneet uusia velvoitteita jätetiedon keräämiseen. Uuden jäte- ja tuotetietojärjestelmän tavoitteena onkin tehdä raportoinnista sujuvampaa esimerkiksi parantamalla järjestelmän käyttäjäystävällisyyttä ja kasvattamalla automaation tasoa. Palvelumuotoilija Eero Kuitunen on selvittänyt, miten käytettävyyttä voitaisiin kehittää.

"Vaikka käyttäjäystävällisyys on erittäin tärkeä suunnittelun lähtökohta, tässä tapauksessa myös esimerkiksi muuttuva lainsäädäntö asettaa omat vaatimuksensa ja haasteensa. Tärkeää kuitenkin on, että uusi järjestelmä olisi luonteva käyttää – ettei käyttäjän tarvitsisi erikseen opetella sen käyttämistä.”

Ohjeistusta ja käyttäjätukea pyritään myös lisäämään. Viranomaisten ja yritysten lisäksi ympäristöministeriön tavoitteena on tuoda jätetieto myös laajemman yleisön käyttöön.

”Tavoitteena on salassapitosäädökset huomioiden avata järjestelmän tietoja yleiseen käyttöön. Näin esimerkiksi kansalaiset, yritykset ja tutkijat voisivat hyödyntää niitä aiempaa paremmin”, kuvailee Lehtonen.

Netum

Innostuneet ja osaavat asiantuntijat huolehtivat hankkeen etenemisestä ja yhteistyöstä

Kaiken teknisen osaamisen ja kokemuksen lisäksi Lehtosen mieleen on painunut myös Netumin asiantuntijoiden into järjestelmähankkeen aiheeseen.

”Olen ilahtunut siitä, kuinka innostuneita ja motivoituneita Netumin asiantuntijat ovat olleet hankkeen aiheesta. He ovat myös huolehtineet siitä, että hanke etenee suunnitelman mukaisesti ja että yhteistyö sidosryhmien kanssa on sujuvaa. Kiitän Netumia erityisesti joustavuudesta, jota he ovat hankkeen aikana useaan otteeseen osoittaneet.”

Netum